...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Wokół piekarni - plan zagospodarowania terenu (cz. III)

Jak wybrać optymalną działkę pod piekarnię – na to pytanie dość wyczerpująco odpowiedziałem w innych artykułach. Teraz musimy określić, co – oprócz piekarni – powinno się znaleźć na naszym terenie, czyli jak najlepiej zagospodarować działkę pod nową inwestycję.

Rozmiar piekarni ma znaczenie
Rozmiar piekarni zwykle definiuje maksy­malna możliwa rozpiętość konstrukcji da­chu bez podparcia (za rozsądne pieniądze). Ze względów technologicznych polecam roz­patrzenie rozmiarów piekarni, a zwłaszcza jej szerokości, jako krotności modułu o mak­symalnej długości 12 m. Taki sposób rozli­czania spowodowany jest przystosowaniem samochodów do wożenia maksymalnych gabarytów (maksymalny rozmiar pojazdu: 16,00 m × 2,50 m × 4,00 m) bez pojazdu pilotującego transport ponadgabarytowy.. Dotyczy to głównie rozmiarów płyt warstwo­wych używanych na dach oraz konstrukcji, które nie są wykonywane na miejscu budo­wy, np. więzarów dachowych. Oczywiście w trakcie realizacji budynku ten dodatkowy koszt transportu może się ukryć w ogólnych kosztach inwestycji, ale w dalszym okresie eksploatacji, a zwłaszcza w przypadku re­montu lub przebudowy, może już okazać się bolesny finansowo.

Droga pożarowa
Budynek o szerokości wyrażonej w krotno­ści 12 m powinien posiadać minimum jed­ną drogę pożarową, poprowadzoną wzdłuż dłuższego boku budynku, o ile budynek nie jest dłuższy niż 60 m, bo wtedy wymaga­ne są dwie drogi pożarowe z dwóch stron. Droga pożarowa powinna być o szerokości 4,0 m i oddalona od budynku nie mniej niż 5 m i nie więcej 15 m [Rozporządzenie Mi­nistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwiet­nia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]. Takie unormowania są efektem praktyki stra­żackiej i wynikają z faktu, że w odległości mniejszej niż 5 m mogą się stopić opony wozu bojowego, a odległość większa niż 15 m utrudnia zasięg drabin gaśniczych. Oczywiście może to być istniejąca droga poza granicami naszej działki, ale musi być do tego przystosowana i posiadać możli­wość bezpośredniego dostępu do budyn­ku. Droga pożarowa powinna posiadać od­dzielny wjazd i wyjazd na drogę publiczną przy zakrętach o promieniu skrętu mini­mum 11,00 m lub być zakończona placem manewrowym o wymiarach min. 20 x 20 m.

Zbiornik pożarowy
Jak zapewne Czytelnicy już zauważyli, przy projektowaniu obiektów przemysłowych o dużej powierzchni zabudowy najwięk­szym problemem jest woda – nie jej do­starczanie, ale odprowadzanie. Jedynym odwrotnym przypadkiem jest sieć i insta­lacja pożarowa.
Instalacje hydrantowe zewnętrzne i we­wnętrzne wymagają odpowiedniej wydaj­ności (zwykle 30 l/s) oraz ciśnienia. W wielu przypadkach ze względu na słabe parame­try sieci wody miejskiej lub gminnej pozo­staje jedynie budowa własnego zbiornika pożarowego. Zwłaszcza że pozwala on jed­nocześnie na odbiór nadmiaru wód opado­wych. Taki zbiornik wraz ze strefą ochronną to ok 250 m2 naszej działki.

Parkingi
Należy wydzielić miejsca postojowe dla klien­tów, pracowników oraz dla naszych aut wy­wożących pieczywo. W dobrze zaplanowanym parkingu o nieskomplikowanym układzie ko­munikacyjnym ok. 18 m2 zajmuje stanowi­sko postojowe (łącznie z komunikacją). Czyli 50 miejsc postojowych pochłonie nam 900 m2. A to tylko parkingi bez dróg! Jeśli jesteśmy zmuszeni do realizacji placu manewrowego dla wozów straży pożarnej, warto zaprojektować go na placu manewrowym np. przy wydawce lub dostawie surowców, co jest w większości przypadków całkowicie dopuszczalne. Zale­cam precyzyjne wydzielenie parkingów dla wszystkich trzech grup i skrupulatne pilno­wanie, by te strefy się nie nakładały.
Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie choćby iluzorycznej bariery dla samocho­dów pracowników – co może zniechęcić do prób kradzieży towaru lub produktów magazynowych – na przykład poprzez sto­sowanie tej samej bramy co dla wozów rozwożących pieczywo.

A może myjnia albo kontenerowa sta­cja paliw?
Posiadając własną, liczną flotę aut dostaw­czych, często zastanawiamy się, czy nie uruchomić własnej myjni aut albo wła­snej stacji paliw. W obu przypadkach jest to możliwe. Myjnia wymaga zapewnienia zrzutu wody w dość sporych ilościach, zwłaszcza jeśli planujemy świadczenie usług także dla klienta zewnętrznego.
W przypadku kontenerowej stacji paliw należy pamiętać o przygotowaniu odpro­wadzenia wody opadowej przez separatory oraz zachowaniu odległości od budynków lub zastosowaniu murów odgrodzenia po­żarowego bądź wybuchowego, co może znacząco zmniejszyć minimalne wymagane prawem odległości od strefy zagrożenia wybuchem, a w konsekwencji zaoszczę­dzić sporo powierzchni działki.

Stacje transformatorowe, stacje re­dukcji gazu
W trakcie realizacji sieci elektroenerge­tycznej czy gazowej może się zdarzyć, że gestor mediów ze względu na duże zapotrzebowanie, jakie generuje nasz zakład, zdecyduje o przesłaniu zasilania na „wysokim parametrze”, a redukcji do­kona przed samym punktem odbioru. Dla­tego często w warunkach technicznych zobaczymy zapis dotyczący konieczności realizacji stacji transformatorowej lub redukcji gazu – niestety, prawie zawsze na działce własnej i często na koszt wła­sny inwestora.

Co może jeszcze nas zaskoczyć?
Cóż, największą niewiadomą jest zwykle czynnik ludzki. Musimy mieć świadomość, że to, co dla jednych jest błogosławień­stwem, dla innych może być przekleństwem. Dlatego warto przed zakupem działki poznać najbliższe otoczenie i stwierdzić, czy sąsia­dujące zakłady lub mieszkańcy nie będą nie­zadowoleni z naszej obecności. O ile piekar­nia bardzo rzadko wywołuje kontrowersje, o tyle należy pamiętać, że każdy uczestnik postępowania administracyjnego ma prawo wyrażenia swojego niezadowolenia i złożenia protestu, który może (nawet jeśli jest nie­słuszny) przedłużyć wydanie decyzji o po­zwoleniu na budowę nawet o kilka miesięcy.

Wskazany przeze mnie zakres problemów scharakteryzowanych w poprzednich arty­kułach dotyczył lokalizacji obiektów oraz za­gospodarowania terenu działki. W kolejnych publikacjach postaram się opisać rozwią­zania materiałowe, jakie powinniśmy brać pod uwagę, ze wskazaniem na ich wady i zalety w przypadku obiektów produkcji piekarniczej.

mgr inż. arch. Michał Składanowski

Przeczytaj również


Michał Paweł Składanowski
inżynier architek­tury, absolwent i były wykła­dowca Wydziału Architektury Politechnik Warszaw­skiej. Ukończył również London Business School MBA (2001) oraz Wydział Konserwacji Zabytków UMC w Toruniu (2011).
Od 8 lat specjalizuje się w projek­towaniu zakładów przemysłowych. Nie bez powodu upodobał sobie piekarnie . urodził się w wielopokole­niowej rodzinie piekarzy z Wyszkowa. Członek załogi polskiego jachtu, wyróżnionego jako „Rejs Roku”, który pierwszy w historii i na razie jedyny wypłynął na Morze Weddella (Antarktyda).
Kontakt: michal@projekt-piekarni.pl

Bieżące wydanie czasopisma

Sernik idealny, czyli jaki? Jaką rolę jajko odgrywa w wypiekach? Wiosenne kwiaty z cukru krok po kroku. Historia piekarni Versailles. A na naszej okładce Branżowa Osobowość Roku - Agnieszka Krenc. Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Piece Hoba do Jackowski

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji