...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Kreowanie współczesnej innowacji

Jak sprostać nowym wyzwaniom, stawianym przez konsumentów? Eksperci podpowiadają, że źródłem sukcesu jest innowacyjność i podkreślają ścisły związek miedzy innowacyjnością a przedsiębiorczo­ścią. Jak należy rozumieć „innowacyjność”, a jak „przedsiębiorczość”?

Czy Twoja organizacja jest innowacyjna i kto powinien odpowiadać za wprowadzanie innowacji? Jaką rolę odgrywa kreowanie wartości i co zrobić, by nie tylko przetrwać, ale i pomnażać zyski?

W odniesieniu do działalności gospodarczej przedsiębior­czość jest postrzegana jako organizowanie zasobów ekonomicznych w zyskowne przedsięwzięcia. Działania o charakterze przedsiębiorczym wiążą się zawsze z ryzykiem, a ich skutki przeja­wiają się w postaci nowych produktów, sposobów wytwarzania czy form biznesu.
Guru zarządzania, P.F. Drucker, w jednej ze swych ważniejszych prac pt. Innowa­cja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasa­dy podkreśla, że „innowacja jest specy­ficznym narzędziem przedsiębiorczości”. Od pierwszego wydania jego dzieła minęły już dekady, lecz nadal pojęcia „przedsię­biorczość” i „innowacyjność” są ze sobą kojarzone, a większość ekspertów wciąż podkreśla, że efektem działań przedsię­biorczych są innowacje.

Kreowanie wartości
Od lat mamy do czynienia z ewolucją inno­wacyjności: od oparcia jej na nowej techno­logii, przez nowe produkty, do ukierunkowa­nia na wartości dla klientów. Specjaliści ds. marketingu podkreślają, że innowacje muszą być procesem tworzenia nowej wartości dla klienta. Dlatego punktem wyjścia dla przed­siębiorców nie może być własny produkt czy usługa ani nawet własna wiedza o rynku i końcowych użytkownikach. Za innowację można uznać nową wartość, która jest po­trzebna konsumentom i za którą są skłonni zapłacić. Nowa technologia wytwarzania czy nowy produkt bez akceptacji rynkowej klien­tów nie może być innowacją. W tym podej­ściu upatruje się przełomu we współczesnym rozumieniu innowacji. Niestety, jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez zespół badaczy Politechniki Śląskiej (projekt: Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczo­ści realizowany pod kierunkiem dr. P. We­ryńskiego), wśród śląskich przedsiębiorców wciąż dominuje silna orientacja na cechy i ja­kość produktu, a dopiero w dalszej kolejności na potrzeby klientów. Tak nie powinno być, gdyż warunkiem egzystencji każdej firmy jest przedkładanie potrzeb klienta nad cechy produktu. Jednak z tym punktem widzenia utożsamia się tylko jedna czwarta badanych.

Warunki innowacyjności
Eksperci biją na alarm i w myśl strate­gii lizbońskiej, aby Europa była bardziej przedsiębiorcza i innowacyjna, podkreślają, że organizacje muszą nauczyć się trafnie diagnozować, co stanowi dla klienta war­tość. Muszą poznać i zrozumieć cele swoich klientów, ich motywacje, jakie prowadzą do tych celów, oraz zidentyfikować, co sta­nowi przeszkodę w ich realizacji.
Literatura bardzo restrykcyjnie definiuje, co jeszcze stanowi o innowacyjności przed­siębiorstw:
• zdolność do permanentnego generowa­nia innowacji – kreatywność,
• zdolność przewidywania przyszłości – perspektywiczne myślenie,
• dobry kontakt z klientami w celu sku­tecznego poznania ich bieżących i przy­szłych potrzeb,
• posiadanie zespołu twórców, pomysło­dawców, innowatorów,
• posiadanie umiejętności pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania i roz­wijania wiedzy w procesach innowacji,
• dysponowanie informacjami umożliwia­jącymi właściwą ocenę rzeczywistości,
• chłonność wiedzy, otwartość na nowe koncepcje,
• stały rozwój kompetencji personelu,
• efektywny system motywacyjny, który ak­tywizuje przedsiębiorczość i innowacyjność,
• prowadzenie prac badawczo-rozwojo­wych, współpraca ze specjalistami,
• rozwijanie więzi z przedstawicielami spo­łeczności lokalnej,
• efektywne zarządzanie wiedzą, uczenie się podczas współpracy z partnerami/klientami innowacji,
• kształtowanie kultury innowacyjnej wśród pracowników,
• elastyczność działań w dostosowywa­niu się do zmieniających się warunków otoczenia.

Kto wprowadza innowacje?
Bardzo ważne jest, by wprowadzaniem in­nowacji zajmowały się osoby odpowied­nio do tego przygotowane (najlepiej niech to będą kompetentni liderzy, zwani czasem agentami zmian). Tym przedsięwzięciem nie powinni kierować fachowcy, tj. specja­liści różnych dziedzin nie posiadający kom­petencji społecznych. Niestety zdarza się, że menedżerowie najwyższego szczebla powierzają kierowanie nowymi przedsię­wzięciami najlepszym specjalistom, a nie najlepszym liderom. Menedżerowie biegli w sprawach technicznych błędnie zakłada­ją, że pomysłów, które są coś warte, nie trzeba reklamować, i przez to lekceważą kwestię komunikacji z otoczeniem. Czę­sto kładą większy nacisk na zadania niż na relacje i dlatego tracą szanse na pogłę­bienie więzi pomiędzy członkami zespołu. Tymczasem właśnie te więzi są niezbędne do przekształcenia niedopracowanych kon­cepcji w prawdziwe innowacje. Ponadto takim osobom może być trudniej otworzyć się na klienta i jego potrzeby, a co za tym idzie – zrozumieć, co stanowi dla niego wartość.
Innowacje potrzebują dobrych strategii, silnych liderów o wybitnych uzdolnieniach w kierunku budowania więzi i komunikacji, którzy potrafią znaleźć partnerów do re­alizacji wizji.

Oto kilka powodów, dla których warto po­stawić na liderów:
• Specjaliści rzadziej posiadają, a przez to i wykorzystują zdolności interperso­nalne.
• Specjaliści częściej kładą nacisk na za­dania, a nie na tworzenie więzi, co utrud­nia identyfikację zespołu z celami zbio­rowymi.
• Specjaliści nie zawsze potrafią dzielić się posiadaną wiedzą.
• Specjaliści częściej niż liderzy niewy­starczająco dbają o wytworzenie pozy­tywnych postaw dla innowacji wewnątrz firmy, a także o kreowanie więzi i komu­nikowanie się z otoczeniem zewnętrznym.

Reasumując, wprowadzanie innowacji war­to powierzyć liderom, których zadaniem jest promocja innowacyjności i umiejęt­ność przeprowadzenia organizacji przez proces zmiany.
Celem nadrzędnym organizacji innowa­cyjnej jest tworzenie wartości dla klienta – i to wartości „wyższej”, niż u konkuren­cji. Dlatego z całą stanowczością można stwierdzić, że innowacja stanowi szczegól­ne narzędzie dla przedsiębiorców w utrzy­maniu ich pozycji rynkowej, przez co staje się nie tyle modą, co wymogiem dzisiej­szych czasów.

Literatura dostępna u autorki.

dr inż. Joanna Tokar, trener, coach, autor książki Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kom­petencji przywódczych

Bieżące wydanie czasopisma

Czy absolwenci szkół gastronomicznych mają dobry start? Jak wykonać tort na 600 osób w 1-osobowej pracowni? Czy przekształcenie swojej działalności w spółkę dziś się opłaca? Czym różni się szarlotka od jabłecznika?

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji