...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Nowoczesne narzędzia do zintegrowanej obsługi i rozliczania sklepów firmowych

Sprzedaż przez sieć sklepów firmowych wiąże się z koniecznością zapewnienia łatwego i szybkiego dostępu do bieżących danych każdego punktu sprzedaży. W tym modelu dystrybucji ważny jest zintegrowany system, który prosto, szybko i bezpiecznie „obsłu­ży” procesy w sklepach firmowych.

Najczęściej stosowane rozwią­zania informatyczne składają się z wielu niepowiązanych ze sobą elementów, co w praktyce okazuje się nie­satysfakcjonującym, często niestabilnym i uciążliwym w administrowaniu i serwiso­waniu mechanizmem zarządzania i kontroli. Liczne interfejsy powodują rozbieżności. Dla profesjonalnego detalisty z własnymi sklepami firmowymi zakłócenia w proce­sach IT oznaczają często spadek obrotów. Wówczas właściciel albo zarząd stoją przed strategiczną decyzją dotyczącą modernizo­wania funkcjonalności oprogramowania lub wymiany na zintegrowany system.

Rozwiązania stoso­wane w przypadku bieżącej komunikacji (online) stosowane są przy niezbyt rozpro­szonej infrastrukturze sklepów firmowych

 

Metody integracji sklepów firmowych w Systemie CSB
Komunikacja online
Rozwiązania bazujące na bieżącej komu­nikacji (online) stosowane są najczęściej przy niezbyt rozproszonej infrastrukturze sklepów firmowych, których nie jest wiele. Kolejnym czynnikiem decydującym o ta­kim wariancie rozwiązania są kasy fiskal­ne funkcjonujące w sklepach firmowych. Przy starszych modelach nie można zre­alizować bardziej zaawansowanych funk­cjonalności; konieczna jest ich wymiana. W takim przypadku można wykorzystać rozwiązanie POS (komputer kasowy) CSB­-System, które w trybie online wykonu­je wszystkie niezbędne funkcje kasowe oraz dodatkowo gwarantuje pełny dostęp do pozostałych funkcjonalności centralne­go systemu ERP – oczywiście w ramach zakresu uprawnień określonego dla da­nego użytkownika.

Uzupełnieniem klasycznego rozwiązania in­tegracji online jest wykorzystanie platformy mobilnej rejestracji danych – M-ERP. W ta­kim przypadku mobilne terminale sprawnie i szybko wspierają „pozakasowe” funkcje sys­temu ERP (np. przyjmowanie zamówień, in­wentaryzacje, kontrola jakości, przyjmowanie towaru, etc.). Można wówczas zintegrować dostępny w sklepie model kasy fiskalnej na poziomie dwukierunkowej wymiany da­nych (raporty sprzedaży). Należy zaznaczyć, że technologia mobilna może być z powodze­niem wykorzystana również na platformie internetowej, wówczas obsługa procesów biznesowych sklepu firmowego może się od­bywać z poziomu znanych, ogólnie dostęp­nych, przeglądarek internetowych.

 

   
 

Główne cele integracji sklepów firmowych w jednym systemie IT:
• szybka i zgodna z zamówieniami wysyłka produktów do sklepów firmowych,
sprawna i bezbłędna obsługa klientów,
dostęp do aktualnych stanów magazynowych w sklepach firmowych,
integracja całej sieci sklepów firmowych w jednym centralnie zarządzanym środowisku IT,
podłączenie oprogramowania ERP do systemów kasowych,
. optymalizacja rozdziału nadwyżek i niedoborów produkcyjnych,
obsługa „pozakasowych” funkcji systemu ERP (przyjmowanie zamówień dla centrali i dostawców zewnętrznych, inwentaryzacje, rozliczenie dostaw, rozliczenie zwrotów, rozliczenie opakowań zwrotnych, etc.).

 

 

Komunikacja offline
Wariant integracji offline wykorzystywany jest w przypadku rozproszonej struktury sklepów firmowych oraz w sklepach do­posażonych w nowoczesne systemy kaso­wo-wagowe. Systemy te, zasilane w dane bazowe pochodzące z Systemu CSB (baza artykułów, cenniki, etc.), mogą w pełnym zakresie realizować również bardziej złożone funkcjonalności gospodarki magazynowo­-towarowej. W celu zapewnienia dostępno­ści wszystkich danych w centrali stosuje się elastyczne mechanizmy elektronicznej wy­miany danych – EDI. Duża elastyczność tego typu rozwiązań dopuszcza z technicznego punktu widzenia wszelkie rozwiązania kaso­wo-wagowe, niezależnie od producentów.

Komunikacja online/offline
W trybie online/offline realizowane są pro­jekty integracji sklepów firmowych w sytu­acji, gdy mamy do czynienia z rozproszoną strukturą handlową, a stopień zaawanso­wania technologicznego zainstalowanych kas fiskalnych (systemów kasowo-wago­wych) nie pozawala na pełną integrację ko­munikacji i wymiany danych. Wymiana kas na nowoczesne systemy POS jest w skali firmy z wieloma sklepami firmowymi zna­czącą inwestycją, dlatego należy znaleźć kompromis między idealnym stanem doce­lowym a brakiem kontroli w sklepach. Pro­pozycją, która zdaje egzamin w praktyce, jest rozwiązanie polegające na wykorzy­staniu połączenia terminalowego, zdalne­go lub technologii mobilnej dla wszystkich „pozakasowych” funkcjonalności Systemu CSB oraz komunikacji na żądanie z syste­mem kasowym.

Wariant integracji offline wykorzystywany jest w przypadku rozproszonej struktury skle­pów firmowych

 

CSB-System dla POS – szybkość, bezpieczeństwo, elastyczność
W swojej ofercie CSB-System posiada rów­nież aplikacje przeznaczone do szybkiej obsługi procesu sprzedaży w sklepie fir­mowym. Rozwiązanie pracujące zarówno w trybie online, jak i offline jest także przy­stosowane do obsługi ekranów dotykowych. Co więcej – aplikacja pozwala na podłącze­nie szuflady, wagi czy skanera, zwiększając efektywność pracy z jednej strony i kontrolę z drugiej. Dowolnie definiowany panel użyt­kownika pozwala na dostosowanie aplikacji do trybu i sposobu pracy sprzedawców czy struktury asortymentu. Aplikacja umożliwia zarządzanie drugim ekranem POS, na któ­rym klient stojący przy ladzie sklepowej otrzymuje podgląd własnego zamówienia lub ogląda materiały promocyjne, marke­tingowe piekarni/cukierni. Zwiększa to in­teraktywność sprzedaży i podnosi prestiż firmy w oczach klienta.

Rozwiązanie kasowe bazuje bezpośrednio na danych (m.in. asortyment, ceny) zapisa­nych w centralnej bazie CSB-System. Wy­nika z tego wiele korzyści dla firmy, m.in.:
• zarządzanie siecią sklepów firmowych staje się prostsze i mniej czasochłonne,
• zyskujemy możliwość szybkiej reakcji,
• eliminujemy konieczność zainstalowa­nia osobnego programowania każdego POS-a,
• unikamy błędów i pomyłek.

Komunikacja pomiędzy systemem kaso­wym POS w sklepie a centralnym Syste­mem CSB odbywa się według precyzyj­nie określonej struktury. Wszystkie dane bazowe (asortyment, cenniki, promocje) są zdefiniowane centralnie i stanowią tzw. master dla POS-ów. System umożliwia de­finiowanie danych bazowych w zależno­ści od lokalizacji. Zadania komunikacyjne mogą zostać podzielone na dwie grupy: wykonywane ręcznie (np. ceny, PLU) i wy­konywane automatycznie (np. dane sprze­daży paragonów, stany magazynowe, etc.). Dostęp do bieżących stanów magazyno­wych w sklepie firmowym i ich central­ne monitorowanie pozwalają na szybką reakcję i lepsze modelowanie sprzedaży. Wszystkie dane są następnie wielkowy­miarowo analizowane; wyniki analizy po­zwalają lepiej zarządzać danym sklepem firmowym, planować sprzedaż oraz wy­chodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwa­niom klientów.

Aplikacje przeznaczone do szybkiej obsłu­gi procesu sprzedaży w sklepie firmowym stanowią duże ułatwienie w codziennej pracy

 

Same korzyści
Rozwiązanie integracji sklepów firmowych dostępne w ramach standardowego opro­gramowania CSB-System charakteryzują wysoka elastyczność i szerokie spektrum możliwości zastosowania. Atutem omó­wionych metod i narzędzi jest koncepcja wdrożenia dopasowana do indywidualnych, specyficznych uwarunkowań danego przed­siębiorstwa.

Adam Steć, CSB-System Polska Sp. z o.o.

 

Bieżące wydanie czasopisma

Czy absolwenci szkół gastronomicznych mają dobry start? Jak wykonać tort na 600 osób w 1-osobowej pracowni? Czy przekształcenie swojej działalności w spółkę dziś się opłaca? Czym różni się szarlotka od jabłecznika?

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji