...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja KG

Strategia Rozwoju Rzemiosła Śląskiego na lata 2014-2020

W połowie czerwca br. ukazała się Strategia Rozwoju Rzemiosła Śląskiego, przygotowana przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także 31 Cechów zrzeszonych w Izbie. Broszura została opracowana podczas wspólnych spotkań przedstawicieli Izb i Cechów w okresie od lutego do maja.

Strategię opracowano pod kierunkiem prezesa Izby, profesora Jana Klimka, na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej otoczenia Organizacji, na której czele stoi Związek Rzemiosła Polskiego. Strategia ma na celu poszerzenie i wsparcie struktur Organizacji, a także wzmocnienie pozytywnego wizerunku Rzemiosła Śląskiego. Dokument jest odpowiedzią na zmiany społeczno – gospodarcze w Polsce i Europie – piszą we wprowadzeniu autorzy.

Analiza wyjściowa

Dotychczasowymi sferami działań Rzemiosła Śląskiego były sfery: polityczna, prawna, socjokulturowa, makroekonomiczna. Jako istotę funkcjonowania i bodziec dla rozwoju Rzemiosła Śląskiego określono współpracę będącą wypadkową trzech czynników – zaufania, wspólnoty interesów i komunikacji. Aby mogła ona zaistnieć w sprzyjających warunkach, konieczny jest dobry lider, pełniący rolę zarówno przywódcy i eksperta, jak i psychologa czy stratega, oraz umiejący stworzyć wyraźną kulturę organizacji, która – wg prof. Klimka – definiuje zasady zachowania się w firmie oraz komunikowania się między członkami organizacji, a także określa wizerunek zewnętrzny.

W gęsto zaludnionym i silnie zindustrializowanym województwie śląskim wskaźnik bezrobocia jest jednym z najwyższych w Polsce, tym niemniej pracę jest tu znaleźć stosunkowo łatwo. Dzięki m.in. rozwiniętej sieci komunikacyjnej szanse rozwoju ekonomicznego są wysokie, a zwarta struktura i bogata oferta na rynku są przyczyną dążenia do wprowadzania innowacji, będących kluczowym czynnikiem kształtującym otoczenie. Prof. Klimek definiuje innowację jako każdą świadomą, funkcjonalną, pozytywną i postępową zmianę materialnych i niematerialnych elementów jednostki organizacyjnej, tj. każdą zmianę sprzyjającą rozwojowi, wzrostowi oraz zwiększeniu efektywności. Innowacje dzielą się na: produktowe, procesowe, marketingowe oraz organizacyjne, natomiast jej siłami napędowymi są: rosnąca konkurencja w skali globalnej, postęp technologiczny, skracanie cyklu życia produktu i zmiany wymagań klientów.

Rzemiosło Śląskie (…) posiada cenne i trwałe wartości wymagające podtrzymania [oraz] stawia na rozwój nowych i cennych wartości (…) – przekonują autorzy. Ich wizja sugeruje, że Rzemiosło Śląskie w 2020 r. będzie organizacją o ustabilizowanej sytuacji finansowej, skomunikowaną wewnętrznie i zintegrowaną oraz sprawnie zarządzającą kadrami.

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono oddzielnie dla Izby, oddzielnie dla Cechów. Obu stronom przyznano porównywalną liczbę silnych stron i szans, natomiast zdecydowanie więcej słabych stron i zagrożeń wykryto w Cechach (m.in. ograniczona forma finansowania działalności, dywersyfikacja wieku Zarządu i Pracowników/brak młodych nowo otwartych firm, brak zainteresowania działalnością Cechów ze strony społeczeństwa). Faktem jest jednak, że analiza wykazała jednoznacznie, że interesy Izby i Cechów są wspólne. Autorzy Strategii… dowodzą również, że mocne strony tych dwóch organizacji są wystarczające, by wykorzystać pojawiające się szanse, a słabe strony nie powinny istotnie wpływać na ich działalność. Rzemiosło Śląskie powinno skupiać się na wprowadzaniu w życie strategii konkurencyjnej, zakładającej wykorzystanie szans płynących z otoczenia przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu słabych stron wewnątrz organizacji – czytamy w dokumencie.

Priorytety, cele, kierunki działań

Rzemiosło Śląskie, w celu zrealizowania nakreślonej kilka akapitów wcześniej wizji, postawiło przed sobą cztery priorytety, w ramach których można wyodrębnić cel strategiczny i cele operacyjne:

– budowa organizacji silnej wewnętrznie:
Rzemiosło Śląskie zrzeszone w ramach Izby organizacją silną wewnętrznie, zintegrowaną i skomunikowaną:
•    budowa organizacji wewnętrznie skomunikowanej
•    budowa organizacji zintegrowanej
•    zarządzanie kompetencjami kadr w organizacji
•    zapewnienie stabilności finansowej Izby i Cechów;
– budowa silnej pozycji w zakresie funkcjonowania prawnego organizacji:
Rzemiosło Śląskie zrzeszone w ramach Izby organizacją posiadającą wpływ na decyzje i rozwiązania legislacyjne:
•    budowa sieci powiązań na szczeblu lokalnym z władzami samorządowymi, organizacjami przedsiębiorców i system szkolnictwa
•    budowa powiązań między regionami
•    wpływ na działania legislacyjne w zakresie przedsiębiorczości;
– budowa silnej pozycji edukacyjnej i atrakcyjnej oferty organizacji:
Rzemiosło Śląskie zrzeszone w ramach Izby organizacją atrakcyjną dla aktualnych i nowych członków oraz edukującą młodzież w systemie dualnym:
•    budowa organizacji atrakcyjnej dla przedsiębiorców
•    budowa organizacji edukującej młodzież w systemie dualnym;
– budowa pozytywnego i nowoczesnego wizerunku organizacji oraz marki Rzemiosło:
Rzemiosło Śląskie zrzeszone w ramach Izby Organizacją o wypromowanej marce, utrwalonym w świadomości społecznej spójnym i nowoczesnym i pozytywnym wizerunku.
•    wypromowanie unikalnej marki Rzemiosło
•    budowa nowoczesnego wizerunku Rzemiosła Śląskiego.

Budowa organizacji silnej wewnętrznie

Rozproszona struktura Izby oraz Cechów wymaga zacieśnienia działań komunikacyjnych oraz głębszej integracji środowiska rzemieślniczego. W tym celu należy zapewnić odpowiednią częstotliwość i formę komunikacji wewnętrznej (np. poprzez wdrożenie i użytkowanie e-platformy dialogu społecznego). Rzemiosło Śląskie chce postawić również m.in. na organizację okazjonalnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Kluczowa tutaj będzie otwartość na dzielenie się poglądami i doświadczeniami. Aby natomiast adekwatnie zarządzać kadrami, planuje się podnoszenie kwalifikacji kadry w zakresie funkcjonowania organizacji czy stosowanie systemów motywacyjnych. Dla zapewnienia stabilności finansowej, Rzemiosło chce m.in. uzyskiwać przychody z wynajmu i prowadzić częściowo odpłatne warsztaty oraz szkolenia.

Budowa silnej pozycji w zakresie funkcjonowania prawnego organizacji

Działalność Rzemiosła nie jest wystarczająco zabezpieczona prawnie, dlatego też Zarząd Izby wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego dążą do zmiany – zwłaszcza w kwestii nowelizacji ustawy o rzemiośle (zgodnie z którą działają Izba i Cechy) oraz regulacji normujących system kształcenia dualnego. Służyć temu ma budowa sieci powiązań na szczeblu lokalnym z władzami samorządowymi, organizacjami przedsiębiorców oraz systemem szkolnictwa – poprzez np. aktywne działanie w Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie, pozyskiwanie partnerów ze sfery nauki i samorządu  czy organizację konferencji naukowych z uczelniami wyższymi. Istotna będzie też budowa powiązań pomiędzy regionami, które – jak twierdzą autorzy – dają możliwość czerpania dobrych praktyk odnośnie funkcjonowania i unormowania działalności organizacji tego samego typu w innych regionach kraju. Z kolei aktywne uczestnictwo w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego umożliwi wywieranie nacisków na ustawodawców i uczestnictwo w rozmowach o kształcie polskiej przedsiębiorczości i systemu edukacji.

Budowa silnej pozycji edukacyjnej i atrakcyjnej oferty organizacji

Wspieranie i działanie na rzecz przedsiębiorców jest podstawowym zadaniem Izby oraz Cechów. Aby odpowiednio je realizować, Rzemiosło planuje budowę organizacji atrakcyjnej dla przedsiębiorców, co ma zostać osiągnięte dzięki powtórnej analizie oczekiwań przedsiębiorców i dostosowanie do nich oferty organizacji czy stworzenie sieci punktów informacyjnych przy Cechach skomunikowanych z zespołem ekspertów w Izbie za pomocą narzędzi elektronicznych. Kolejny aspekt to budowa organizacji edukującej młodzież w systemie dualnym – dzięki m.in. wsparciu działań Powiatowych Urzędów Pracy poprzez szkolenia dotyczące odnajdowania się na rynku pracy oraz wsparcie działalności gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych poprzez działania informacyjne dla młodzieży o aspektach kształcenia dualnego.

Budowa pozytywnego i nowoczesnego wizerunku Organizacji oraz marki Rzemiosło

Jak piszą autorzy, Rzemiosło jest kojarzone z jakością i niepowtarzalnością wyrobów, ale zarazem i z brakiem nowoczesności. Aby zbudować jednoznacznie pozytywny i nowoczesny wizerunek, niezbędne będzie wypromowanie unikalnej marki Rzemiosło – poprzez chociażby utrwalenie w świadomości społecznej odrębności marki oraz nieodpłatną współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi.

W celu sprawnego wdrażania i monitoringu strategii, powołany zostanie Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii. Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy celów strategicznych i operacyjnych (wskaźniki rezultatu) i stopnia osiągnięcia wizji (wskaźniki oddziaływania) zapewni sprawne zarządzanie rozwojem. Dzięki niemu wdrażanie strategii będzie procesem ciągłym i dynamicznym – czytamy w dokumencie. Strategia będzie finansowana ze środków własnych, środków z budżetu UE, źródeł zagranicznych oraz funduszy partnerów.

Podsumowanie

Strategia Rzemiosła Śląskiego jest niezbędna dla rozwoju i ukierunkowania działań Izby oraz zrzeszonych w niej Cechów. Jej realizacja pozwoli na wykonanie długoterminowych planów wytyczających kierunki rozwoju Organizacji, jak również uświadomienie szans i zagrożeń i odpowiednie reagowanie na  zmieniające się otoczenie. Aby to osiągnąć, konieczne jest zaangażowanie Cechów w aktywne wdrażanie strategii, poprawa komunikacji, integracja oraz analiza zachowań grup docelowych i dostosowanie do nich oferty i kanałów komunikacji. O sukcesie przedsięwzięcia będzie decydować zobowiązanie wszystkich stron tworzących strategię do spójnego i sformalizowanego działania na rzecz wyznaczonych celów rozwojowych. Kluczowym zadaniem stojącym przed wdrażającymi jest zaangażowanie i przezwyciężenie obaw przed zmianami – kończą autorzy.

Bieżące wydanie czasopisma

Panettone na drożdżach czy zakwasie? Czy czosnek pasuje do cukru? Co przyniesie rok 2023? Jak funkcjonuje restauracja oparta na deserach? Dlaczego robienie paczek świątecznych to dobry pomysł dla lodziarni? Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>


  promocja PLUS

  Zimowe gazetka PGD

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji