...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja MW, materiał promocyjny

Odpadowe rewolucje

Od 23 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy regulujące postępowanie z odpadami – nowa ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Sprawdź, co się zmienia i na co warto zwrócić uwagę w branży piekarsko-cukierniczej.

     
 

Artykuł pochodzi z kwietniowego wydania magazynu Mistrz Branży

 

Zamów numery archiwalne w wersji PDF: prenumerata@MistrzBranzy.pl

 

 

W wyniku wprowadzonych zmian tylko podmioty wytwarzające rocznie przy pomocy stacjonarnych urządzeń więcej niż 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne muszą posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Sytuacja taka może zaistnieć w związku z eksploatacją np. dużych linii produkcyjnych (lub ich zespołów) do wytwarzania wyrobów spożywczych. Znika dotychczasowy „pakiet” urzędowych zgód i zgłoszeń. Jeżeli na podstawie poprzednich przepisów o odpadach mamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warto wiedzieć, że zachowuje ono swą ważność na czas, na jaki zostało wydane.

UWAGA: większość małych i średnich przedsiębiorstw z branży cukierniczej, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów, nie musi regulować ich powstawania na drodze administracyjnej.

Rejestr dotyczący odpadów i opakowań

Nowa ustawa o odpadach przewiduje stworzenie w ciągu najbliższych 3 lat przez marszałków województw rejestrów łączących dotychczas rozproszone rejestry dla podmiotów gospodarujących odpadami oraz dla podmiotów wprowadzających do obrotu gospodarczego niektóre kategorie produktów (w tym opakowania), produkty w opakowaniach. Rejestr taki ma powstać w każdym województwie. Podmioty objęte obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru będą do tego zobowiązane w ciągu 6 miesięcy od dnia jego powstania.

     
 

Dwie nowe kategorie podmiotów gospodarujących odpadami

Zgodnie z nową ustawą pośrednik w obrocie odpadami to podmiot, który organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych, także w sytuacji, gdy nie obejmuje tych odpadów w fizyczne posiadanie.
Sprzedawcą odpadów jest podmiot nabywający odpady, a następnie je zbywający we własnym imieniu (także w przypadkach, gdy nie obejmuje on odpadów fizycznie w posiadanie).
Zgodnie z ustawą zarówno sprzedawca odpadów, jak i pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są ich posiadaczami.

 

 

W przypadku branży piekarsko-cukierniczej należy pamiętać, że wpisu będą musieli dokonać m.in. eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (w tym spożywczych) oraz wprowadzający na teren kraju produkty w opakowaniach. W zakresie gospodarowania odpadami będą to m.in. transportujący odpady oraz tzw. sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami (opisano ich w dalszej części niniejszego artykułu). Podmiot wpisany w rejestrze otrzyma numer rejestrowy, którym będzie zobowiązany się posługiwać przy sporządzaniu oficjalnych dokumentów.

Czym jest produkt uboczny?

W nowej ustawie wyróżniono specjalną kategorię substancji lub przedmiotów, tzw. produkty uboczne. Są to przedmioty lub substancje powstające w wyniku procesu produkcyjnego (którego podstawowym celem nie jest ich produkcja). Ponadto mogą być one wykorzystane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa. Produkowane mają być jako integralna część procesu produkcyjnego. Dany przedmiot lub substancja musi spełniać wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego ich wykorzystania i wykorzystanie to nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny następuje poprzez dokonanie stosownego zgłoszenia marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca ich wytwarzania. O ile w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia marszałek nie wyrazi sprzeciwu w drodze decyzji, następuje urzędowe uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Uznawanie za produkt uboczny stanowić może alternatywę dla konieczności uzyskiwania zezwoleń na odzysk substancji lub przedmiotów traktowanych jako odpad.


Tabela 1. Obowiązki administracyjne wytwórców odpadów

Kto odpowiada za odpady?

Wciąż niezmieniona pozostaje zasada, zgodnie z którą na wytwórcy odpadów ciąży odpowiedzialność za ich losy. Pozbycie się tej odpowiedzialności jest możliwe tylko wtedy, gdy przekażemy nasze odpady do zagospodarowania podmiotowi, który posiada wskazane w nowej ustawie zezwolenia (ich wykaz znajdziemy w art. 27 ust. 2). W przypadku odpadów z branży piekarsko-cukierniczej ich odbiorcy powinni posiadać przede wszystkim zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (które są odpowiednio do swej treści zezwoleniami na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów).

Możemy także pozbyć się odpowiedzialności za niektóre rodzaje odpadów w przypadku ich przekazania osobom fizycznym jako karmy dla zwierząt – szczegóły określa odpowiednie rozporządzenie. Odpadami takimi są wytwarzane przez branżę piekarsko-cukierniczą odpady oznaczone kodem ex 02 06 01, zaliczane do rodzaju „surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (powstałe w zakładach przemysłu spożywczego i cukierniczego, np. łom paluszków, ciastek, odpadowe ciasto, polewy, prósze)”.

Przetwarzanie i zbieranie odpadów

Zmieniły się nieco przepisy dotyczące decyzji wymaganych dla prowadzenia takiej działalności, jak: zbieranie odpadów, ich unieszkodliwianie (w tym składowanie) lub prowadzenie ich odzysku (wykorzystania). Obecnie prowadzenie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów wymaga zezwolenia na ich przetwarzanie, pozostają zezwolenia na zbieranie odpadów. Wydane na podstawie starych przepisów zezwolenia na zbieranie odpadów, ich odzysk lub unieszkodliwianie pozostają ważne na czas, na jaki je wydano, nie dłużej jednak niż 2 lata. Mówiąc o zbieraniu odpadów, trzeba wspomnieć, że nowa ustawa zmieniła definicję tego procesu – obecnie pod tą nazwą kryje się wyłącznie gromadzenie odpadów, ewentualnie ich segregacja (o ile nie powoduje to zmiany ich kodu czy charakteru) przed transportem do miejsc przetwarzania. Zasady magazynowania odpadów (czyli ich czasowego przechowywania) pozostają bez zmian. Maksymalny czas magazynowania nie może przekroczyć 3 lat, a dla odpadów przeznaczonych do składowania – 1 roku. Jeżeli magazynujemy własne odpady w miejscu ich wytworzenia, nie wymaga to zezwolenia na ich zbieranie, tak samo jest, gdy z mocy przepisów zobowiązani jesteśmy do zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych i w związku z tym do ich magazynowania.

Jak transportować odpady?

Nietypowe są zasady urzędowej regulacji transportu odpadów, wskazane w nowej ustawie o odpadach. Wynika to z wprowadzenia dość długiego okresu przejściowego (3 lata). Po jego zakończeniu, gdy będą istnieć już rejestry podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (opisane wyżej), przedsiębiorcy zajmujący się profesjonalnie transportem odpadów będą musieli uzyskać w nich wpis. Do tego czasu wymagane jest posiadanie zezwoleń na transport odpadów wydawanych przez starostów, według dotychczasowych zasad.


Tabela 2. Nowe zasady postępowania z odpadami

Co z odpadami komunalnymi?

W tym roku musimy się oswoić nie tylko z nową ustawą o odpadach. Dodatkowe obowiązki wprowadza także zmieniona ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od lipca br. będą zobowiązani do ponoszenia stosownych opłat na rzecz gminy, zależnych m.in. od tego, czy segregują odpady. Dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina może przejąć obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, jeżeli postanowi tak uchwałą. Jeżeli to nie nastąpi, zasady odbierania odpadów z takiej nieruchomości pozostają bez zmian. Właściciele nieruchomości są zobowiązani składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinno to nastąpić w terminie wskazanym w uchwale rady gminy.

Docelowo obowiązek taki będzie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych).
Dla przedsiębiorców stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik określonej wielkości uchwalonej przez radę gminy. O ile prowadzimy działalność w miejscu zamieszkania, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę stawek dla nieruchomości zamieszkanej i niezamieszkanej. Przedsiębiorcy objęci uchwałą gminy nowym systemem powinni wypowiedzieć starą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

Dotychczasowe zasady postępowania z odpadami uległy dość znaczącym zmianom. Niestety, na tym nie koniec. Przytoczone przepisy będą ulegały dalszym korektom i uszczegółowieniom. Konieczne jest zatem przynajmniej w najbliższym czasie uważniejsze niż zazwyczaj śledzenie prasy i ustalanie, czego wymaga od nas prawo. Sięgnijmy więc częściej niż zwykle po poradę fachowców, zadajmy kilka pytań urzędnikom.  

autor: mgr Mariusz Dyka

Bieżące wydanie czasopisma

Sernik idealny, czyli jaki? Jaką rolę jajko odgrywa w wypiekach? Wiosenne kwiaty z cukru krok po kroku. Historia piekarni Versailles. A na naszej okładce Branżowa Osobowość Roku - Agnieszka Krenc. Zapraszamy do lektury...

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Piece Hoba do Jackowski

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji