...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Odzież ochronna pod ścisłym nadzorem

Stosowanie standardów Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w zakładach branży spożywczej gwarantuje konsumentom pewność co do jakości wytwa­rzanego produktu. Główną zasadą GMP jest wykluczenie z procesu produk­cyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnienie, że proces ten przebiegł zgodnie z określonymi procedurami.

Procedury ten precyzują również wymagania dotyczące ubioru pracowników.

Odzież ochronna zgodnie z wy­maganiami BHP chroni pracow­ników przez zabrudzeniem i niską temperaturą. W aspekcie higieny produkcji stosowanie odzieży ochronnej przez pra­cowników ma na celu ochronę wytwarza­nego produktu przed wtórnym zanieczysz­czeniem. Odzież ochronna stanowi barierę dla mikroorganizmów emitowanych z po­wierzchni skóry, włosów oraz odzieży wła­snej pracowników, na której mogą występo­wać drobnoustroje pochodzące z przewodu pokarmowego oraz błon śluzowych. Zale­cenia GMP precyzują stosowanie przez personel produkcyjny także rękawiczek ochronnych, które stanowią barierę przed mikroflorą znajdującą się na skórze dłoni.

Zalecenia GMP
W celu ochrony przed zanieczyszczeniem produktu za pośrednictwem dłoni nale­ży stosować szczelne rękawice ochronne. Powinny one być wykonane z kauczuku naturalnego, kauczuków syntetycznych, tworzyw sztucznych, materiałów powle­kanych lub wykonane z gumy naturalnej o różnej grubości. Dodatkowo powinny po­siadać certyfikat dopuszczający do kon­taktu z żywnością. Powszechne powinno być również stosowanie przez pracowników nakryć głowy, które zabezpieczają przed przedostaniem się włosów i mikroorgani­zmów do wytwarzanej żywności.

Używana odzież ochronna powinna być wy­konana z tkaniny bawełnianej, której chro­powata struktura silnie wiąże drobnoustroje. Brudna, a szczególnie wilgotna, zanieczysz­czona odzież ochronna powinna być dostar­czana do prania codziennie, ponieważ jej zbyt długie magazynowanie może sprzyjać namnażaniu się drobnoustrojów. Ich liczba po długim okresie przechowywania może być tak duża, że proces prania i dezynfekcji może okazać się niewystarczający do usunięcia lub zabicia wszystkich mikroorganizmów.

Aby pranie odzieży było skuteczne, powin­no być wykonywane na mokro, ponieważ podczas prania na sucho tylko nieliczne drobnoustroje przechodzą do środka pio­rącego. Większość drobnoustrojów nadal znajduje się na tkaninie i przy odpowied­niej jej wilgotności mogą się namnażać. Po zakończonym procesie prania z odzieżą należy postępować w sposób zabezpiecza­jący przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Czysta odzież powinna być zabezpieczona za pomocą opakowań ochronnych, takich jak worki czy pokrowce.

   
 

Co mamy na skórze?
Mikroflora skóry to głównie gram-dodatnie ziarniaki z gatunku Staphylococcus epidermidis (u 80 do 100% populacji ludzkiej), Staphylo­coccus aureus (u 5 do 25% populacji ludzkiej) oraz pałeczki gram-dodatnie. Wraz z wiekiem mikroflora osób starszych zmienia się na gram-ujem­ną. Na liczebność drobnoustrojów na skórze ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą: tempera­tura, wilgotność i pH  środowiska oraz poziom higieny osobistej.

 

 

Kontrola jakości prania
Skuteczność procesu prania można kon­trolować poprzez badanie czystości mi­krobiologicznej. W praktyce odbywa się to poprzez pobieranie wymazów, odci­sków z czystej odzieży lub metodą wy­płukiwania.
Użycie płytek odciskowych jest łatwiej­sze i nie niszczy odzieży, ale dokładność wyników uzyskanych z ich użyciem jest ograniczona przez liczbę policzalnych kolonii oraz przez różnice w liczbie ko­lonii odzyskiwanych z wilgotnej i suchej bielizny. Metoda wypłukiwania jest do­kładniejsza, ale wymaga użycia bardziej skomplikowanej techniki i wyposażenia oraz może powodować niszczenia pró­bek odzieży. Z tego powodu rutynowe monitorowanie skuteczności procesu prania metodą wypłukiwania jest mało praktyczne.

W przypadku braku możliwości wyko­nania samemu badań mikrobiologicz­nych zakłady produkcyjne, chcąc spraw­dzić jakość usługi prania, mogą żądać od pralni zewnętrznych przedstawienia wyników takiej kontroli, na przykład w dokumentacji przetargowej. Zakła­dy mogą również zobowiązać pralnie do okresowego przedstawiania wyników badań. Niewielka ilość drobnoustrojów pochodząca np. ze środowiska jest ak­ceptowalna.

Przedstawienie przez pralnię wyników badań, w których na badanych materia­łach nie wykazano wzrostu drobnoustro­jów, może budzić wątpliwości co do wia­rygodności przeprowadzonych badań, szczególnie jeśli próbki do badań były poprane przez pracownika pralni.

mgr Anna Szymańska

Bieżące wydanie czasopisma

Czy absolwenci szkół gastronomicznych mają dobry start? Jak wykonać tort na 600 osób w 1-osobowej pracowni? Czy przekształcenie swojej działalności w spółkę dziś się opłaca? Czym różni się szarlotka od jabłecznika?

 • Wykup prenumeratę

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji