czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Podstawy znakowania Cz. III – Wykaz składników, składnik złożony 0

dodano ,Redakcja PS

Podczas weryfikacji etykiet oraz w czasie szkoleń ze znakowania bardzo często pojawia się problem z właściwym zapisaniem wykazu składników, a szczególnie składników złożonych. Czy taki diabeł straszny? Nie, ale na pewno złożony. Wystarczy zapamiętać parę zasad i wyjątków, o czym poniżej.

W pamięci wielu osób ciągle tkwi nieaktualny już zapis rozpo­rządzenia w sprawie znakowa­nia środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych z 2002 r., któ­ry mówił, że wykaz składnika złożonego podaje się, gdy stanowi on co najmniej 25% gotowego produktu: „W przypadku składnika złożonego z kilku składników, który stanowi co najmniej 25% goto­wego środka spożywczego, w wykazie składników tego środka podaje się nazwę takiego składnika złożonego wraz z wy­szczególnieniem występujących w nim składników, według ich masy w porządku malejącym”. Zapis ten został zmieniony w rozporządzeniu w sprawie znakowania środków spożywczych z 2007 r. Wydaje się, że przyczyną wielu błędów na ety­kietach częściej jest zapis z wcześniej obowiązującego rozporządzenia niż chęć zatajenia składu wprowadzanych do ob­rotu produktów.

Składnik złożony
Składnik złożony to składnik, który sam w sobie jest produktem zawierającym więcej niż jeden składnik. Składniki wchodzące w skład składnika złożone­go należy wymienić w wykazie składni­ków; nie wystarczy podać wyłącznie na­zwy składnika złożonego, np. nadzienie owocowe, czekolada mleczna, musztar­da, marmolada różana, krem waniliowy, polewa kakaowa.
Składnik złożony może być wymieniony pod swoją nazwą w wykazie składników, gdy są to nazwy określone w prawie lub są zwyczajowo rozumiane przez konsu­mentów, pod warunkiem że zaraz po tej nazwie będzie wymieniony skład tego składnika złożonego (np. czekolada użyta w produkcji ciastek lub polewa truskaw­kowa, którą oblane są lody).
Należy tutaj pamiętać o kolejności ma­lejącej, czyli składnik złożony musi być zapisany w odpowiednim miejscu na ety­kiecie (tj. po składniku, którego jest wię­cej w gotowym produkcie). W przypadku wykazu składników składnika złożonego również obowiązuje ta zasada. Innym rozwiązaniem jest niepodawanie nazwy składnika złożonego, a jego składniki zostają wkomponowane pomiędzy inne składniki gotowego produktu, z zacho­waniem kolejności malejącej.

Wyjątki – kiedy nie trzeba podawać składników składnika złożonego
Wykaz składników w przypadku skład­ników złożonych nie jest obowiązkowy, gdy skład składnika złożonego jest zde­finiowany w unijnych aktach prawnych, o ile składnik złożony stanowi mniej niż 2% produktu gotowego (np.: marmolada, dżem, sok owocowy, czekolada mleczna). Jeśli np. zawartość czekolady mlecznej w ciastkach stanowi mniej niż 2%, nie musi być wymieniany jej skład. Ale jeżeli mamy ciastka w czekoladzie i czekolada ta stanowi 25% całego produktu – na­leży podać wykaz składników czekolady w wykazie wszystkich składników.

Nie ma obowiązku podawania wykazu składników składnika złożonego, jakim jest mieszanka przypraw lub ziół, pod warunkiem że stanowi mniej niż 2% pro­duktu gotowego, a także gdy składnik złożony jest środkiem spożywczym, w przypadku którego nie wymaga się wykazu składników. Wyjątkiem są do­datki do żywności.

Podstawa prawna: Cz. E Zał. VII Rozporządzenia Parlamentu Euro­pejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen­tom informacji na temat żywności.

Kategorie składników
Niektóre składniki wchodzące w skład innych produktów mogą być oznaczane nazwą kate­gorii zamiast nazwy szczegółowej, co umoż­liwia skrócenie wykazu składników, np.:
• mieszaninę mąki uzyskaną z dwu lub wię­cej gatunków zbóż zapiszemy: „mąka”; wraz ze wskazaniem zbóż, z których zo­stała uzyskana, w malejącej kolejności wagowej,
• wszystkie przyprawy lub zioła w ilości nie­przekraczającej wagowo 2% środka spo­żywczego zapiszemy: „przyprawy lub mie­szanka przypraw/zioła lub mieszanka ziół”,
• wszystkie rodzaje rozdrobnionych pieczo­nych produktów zbożowych – odpowied­nio: „bułka tarta” lub „suchary”,
• wszystkie rodzaje białek mleka (kazeiny, kazeiniany, a także białka z serwatki) i ich mieszanki: „białka mleka”,
• skrobię oraz skrobię modyfikowaną na drodze fizycznej lub enzymatycznej zapisujemy: „skrobia”,
• wszystkie rodzaje sera, gdy ser lub mie­szanka serów stanowi składnik inne­go produktu, pod warunkiem że nazwa i grafika takiego produktu nie odnoszą się do żadnego rodzaju sera, zapiszemy po prostu: „ser”.

Podstawa prawna: Zał. VII Cz. B Rozporządzenia Parlamentu Euro­pejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen­tom informacji na temat żywności.

Zapis tłuszczów w wykazie składników
Jeśli używamy kilku rafinowanych olejów po­chodzenia roślinnego, możemy je grupować i zapisać w odpowiednim miejscu na etykie­cie (zachowując kolejność malejącą): „oleje roślinne” – z podaniem oznaczeń źródeł ro­ślinnych, np.: „oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, rzepakowy)”. Jeśli używamy jednego oleju pochodzenia roślinnego, na etykiecie można pominąć słowo „roślinny” i od razu podać jego źródło pochodzenia, np.: „olej słonecznikowy”. Podobnie z rafinowanymi tłuszczami pochodzenia roślinnego – mogą być grupowane w wykazie składników pod nazwą „tłuszcze roślinne” z następującym po tej nazwie wykazem określeń źródeł ro­ślinnych. W przypadku oleju czy tłuszczu uwodornionego należy zapisać określenie: „całkowicie/lub częściowo uwodorniony/utwardzony”.

Jeśli używamy rafinowanych olejów pocho­dzenia zwierzęcego lub rafinowanych tłusz­czów pochodzenia zwierzęcego, na etykiecie wystarczy zapisać: „olej/tłuszcz” z przymiot­nikiem „zwierzęcy” albo oznaczeniem okre­ślonego pochodzenia zwierzęcego. W przy­padku oleju czy też tłuszczu uwodornionego musi towarzyszyć określenie: „całkowicie uwodorniony/utwardzony” lub: „częściowo uwodorniony/utwardzony”.

Zapis składników, które można wzajemnie zastępować
Składniki podobne lub wzajemnie zastępo­walne, które mogą być stosowane podczas wytwarzania lub przygotowania żywności, bez zmiany jej składu, charakteru lub po­strzeganej wartości, o ile stanowią mniej niż 2% gotowego produktu, mogą być zapisa­ne w wykazie składników z użyciem słów: „zawiera … i/lub …”, o ile co najmniej jeden z maksymalnie dwóch składników występuje w produkcie gotowym. Zapis ten nie ma za­stosowania do substancji dodatkowych ani składników alergennych. Najczęściej zapis ten stosuje się do cukru i syropu glukozo­wo-fruktozowego, które są stosowane za­miennie.

Podstawa prawna: Załącznik VII Część A Rozporządzenia Parla­mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

O czym jeszcze warto wiedzieć?
W wykazie składników obowiązują oddzielne zasady podawania substancji dodatkowych, aromatów oraz alergenów. Zasady te były omawiane we wcześniejszych wydaniach „Mistrza Branży”.


 

Aktualne wymagania zgodne z Rozporządzeniem nr 1169/2011
1. W wykazie składników należy wymienić wszystkie składniki użyte do produk­cji, zarówno surowce podstawowe, jak: mąka, cukier, jaja, tłuszcz, jak i pozo­stałe: przyprawy, aromaty, substancje dodatkowe.
2. Składniki są wymieniane w kolejności malejącej, czyli zaczynamy od skład­nika, którego w momencie użycia jest najwięcej, do składnika, którego jest najmniej. W przypadku składników, które stanowią mniej niż 2% gotowego produktu, można je wymieniać w dowolnej kolejności.
3. Wykaz składników powinien być poprzedzony słowem „składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz.
Przykłady błędów: skład, wykaz surowców, skład surowcowy

Podstawa prawna: Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 
Wyjątki – kiedy nie trzeba podawać wykazu składników
• Podanie wykazu składników nie obowiązuje w przypadku:
• produktów zawierających jeden składnik, gdy ich nazwa jest identyczna z nazwą składnika lub nazwa umożliwia wyraźne zidentyfikowanie charakteru składnika (np.: mąka żytnia, płatki owsiane, siemię lniane),
• świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków, które nie są obrane, pokrojone ani podobnie przygotowane,
• wody gazowanej, której opis wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla,
• octu uzyskanego z jednego podstawowego produktu metodą fermentacyjną, pod warunkiem że nie zostały dodane inne składniki,
• sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany/śmietanki, do których nie zostały dodane składniki inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobno­ustrojów niezbędne do produkcji lub – w przypadku sera innego niż ser świeży i ser topiony – sól potrzebna do jego produkcji.

Podstawa prawna: Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności 

Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe