...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Podstawy znakowania Cz. IV – Ilość netto

Ilość netto wyraża się w litrach, centylitrach, mililitrach, kilogramach lub gramach, odpowiednio: w jednostkach objętości – w przypadku produktów płynnych, w jednostkach masy – w przypadku innych produktów. Tak, w prosty sposób, wskazują zasady podawania ilości netto zawarte w unij­nym rozporządzeniu nr 1169/2011.

Jeśli jednak zagłębimy się w ten temat, znajdziemy więcej wymagań i aktów prawnych regulujących kwestię podawania ilości netto.

Lodowa zagadka
– 1000 ml czy 560 g?

Warto zwrócić uwagę, że Rozporządzenie nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania kon­sumentom informacji na temat żyw­ności (…) daje tylko dwie możliwości po­dawania ilości netto: w jednostkach masy lub w jednostkach objętości. Nie zapewnia możliwości wyboru w przypadku szczegól­nych produktów, jak np.: lody, gęste sosy czy produkty mleczne fermentowane.

W krajowym rozporządzeniu w sprawie znakowania – Rozporządzeniu Mini­stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych – w § 13 mieli­śmy taki wybór. W kolejnych zmianach roz­porządzenia usunięto jednak wyraz „lody”, a później – cały paragraf. Skutkiem zmiany przepisów było pojawienie się podwójnych oznaczeń na opakowaniach lodów – poda­wanie ilości netto w gramach oraz w milili­trach. Czy było to poprawne? Jeśli podana była masa netto w gramach lub kilogra­mach, a dodatkowo w mililitrach lub litrach, oznakowanie nie było błędne.
Aktualnie w Projekcie Rozporządze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2014 r. w sprawie znakowania nie­których grup środków spożywczych wraca zapis: „§ 4. W przypadku lodów, ma­jonezu, przypraw w płynie, gęstych sosów, produktów mlecznych fermentowanych oraz mleka zagęszczonego, ilość netto, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 1169/2011, może być wyrażana w jed­nostkach masy albo jednostkach objętości”.

Kiedy nie ma obowiązku podawania ilości netto?
Oznaczanie ilości netto nie jest obo­wiązkowe w przypadku produktów, któ­re znacznie tracą na objętości lub masie i które są sprzedawane na sztuki lub wa­żone w obecności nabywcy. Zapis ten nie ma jednak zastosowania do chleba, który traci wodę w wyniku tzw. ususzki. Pro­ducent powinien uwzględnić straty masy podczas przechowywania, a deklarowana masa podczas okresu przechowywania po­winna być zgodna z deklaracją.
Masa netto nie jest wymagana w przypad­ku pieczywa nieopakowanego, sprzedawa­nego konsumentom na sztuki (np. kajzerki) lub ważonego w obecności konsumenta (np. chleb krojony na wagę).

 

Ilość netto – wyjątkowe sytuacje
W przypadku gdy opakowany produkt składa się z dwóch lub więcej pojedyn­czych sztuk w opakowaniach jednostko­wych zawierających taką samą ilość tego samego produktu, ilość netto oznaczona jest przez wymienienie ilości netto za­wartej w każdym opakowaniu jednostko­wym oraz całkowitej liczby takich opako­wań. Oznaczenie to nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy całkowita liczba opa­kowań jednostkowych jest wyraźnie wi­doczna i łatwa do policzenia z zewnątrz oraz gdy przynajmniej jedno oznaczenie ilości netto, zawartej w każdym opakowa­niu jednostkowym, jest wyraźnie widocz­ne z zewnątrz.

W przypadku gdy opakowany artykuł skła­da się z dwóch lub więcej opakowań jed­nostkowych, które nie są uznane ze jed­nostki sprzedaży, ilość netto jest podawana przez oznaczenie całkowitej ilości netto oraz całkowitej liczby opakowań jednost­kowych, np. 400 g (10 sztuk po 40 g).

Zawartość netto – przepisy krajowe
Nazwy i oznaczenia jednostek miar sto­sowanych w oznakowaniu towaru paczko­wanego przedstawia Załącznik nr 1 Roz­porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towa­rów paczkowanych.

Opierając się na informacjach zawartych w ta­beli 1, nie będziemy mieli już dylematów, który zapis jest prawidłowy: kg czy KG.
Oznakowanie ilości nominalnej towaru pacz­kowanego może być poprzedzone dodatko­wym napisem, odpowiednio: „objętość net­to”, „masa netto” lub „zawartość netto”. Nie oznacza to, że sformułowanie poprzedzające wartość liczbową musi być uwzględnione. Je­śli jednak je stosujemy, powinno być użyte w brzmieniu jak powyżej. Wartość liczbowa ilości nominalnej towaru paczkowanego może zawierać ułamek dziesiętny z nie więcej niż trzema cyframi po przecinku.Wielkość czcionki ma znaczenie
Wartość liczbowa masy netto musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 Roz­porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lip­ca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowa­nych, ustalające wielkość czcionki w zależno­ści od zawartości produktu w opakowaniu.
Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowa­niu ilości nominalnej towaru paczkowanego została podana w tabeli 2.

 

Odwieczny problem – 300g czy 300 g (zapis ze spacją czy bez spacji)?
Stosowanie jednostek miar jest regulowa­ne również przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar: „przy zapisywaniu wartości wielkości na­leży zostawić odstęp między wartością liczbową a oznaczeniem jednostki miary” (§ 16.1). Istnieje też Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legalnych jednostek miar, które uchyla § 16., z czego można wnio­skować, że stawianie odstępu między war­tością liczbową a jednostką miary nie jest już obligatoryjne.

Wartości przybliżone i gratisy
Podawanie wartości przybliżonych
W przypadku gdy dokładne oznaczenie cał­kowitej liczby jednostkowych opakowań unie­możliwiają ograniczenia techniczne, np. brak kontroli liczby elementów – np. cukierków w paczce – liczba podająca ich zawartość może odnosić się do średniej liczby. Można użyć terminu „w przybliżeniu” lub wstawić symbol.

Podawanie gratisów
Jeśli mamy podać zawartość opakowania, w którym zwiększamy masę, dokładając do­datkowo określoną ilość produktu, należy podać całkowitą masę produktu, a w nawia­sie rozpisać masy – np. masa netto 250 g
(200 g + 50 g gratis).

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności

 

Kup u Nas

„Opracowywanie etykiet zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych” autorstwa Wioletty Bogusz-Kaliś

Bieżące wydanie czasopisma

W nowym Panie nadają tonu. Monika Walecka odczarowuje stereotyp piekarza, Madame Caramel przewodzi po kulinarnych zakątkach Paryża, a sensorka Renata Januszewska odkrywa smakowe niuanse w czekoladzie. Pań nie brakuje w nowym dziale Rzemiosło Przyszłości, jednak mamy też zacne grono Panów. Sprawdź, kto i co się za tym kryje.

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji