dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Spokojny rytm pracy

Zarządzanie przedsiębior­stwem i sterowanie proce­sami w firmie Rischart’s Backhaus z Monachium odbywa się przy aktyw­nym wsparciu Systemu CSB...

Specjalista w zakre­sie controllingu Michael Scheyerl i jego zespół w codziennej pracy posłu­gują się oprogramowaniem CSB, które zapewnia im dostęp do wszystkich istot­nych danych w wybranym momencie oraz pozwala uniknąć gromadzenia zbęd­nych informacji.

Michael Scheyerl, dyrektor pio­nu administracyjnego i specja­lista w zakresie controllingu
w firmie Rischart’s Backhaus, pracował przez pewien czas także jako konsultant w inpraxi, zyskując dzięki temu duże do­świadczenie w pracy z liczbami. – Dobry controlling wymaga dobrych rozwiązań IT. Dzięki takim rozwiązaniom można w prosty sposób pozyskać wszelkie po­trzebne dane.

Z uwagi na to, że stosowane w piekar­ni do 2010 roku rozwiązanie IT osiągnę­ło granice swoich możliwości, zarząd pod­jął decyzję o wdrożeniu w jego miejsce oprogramowania branżowego CSB-Sy­stem. – Będąc kiedyś na targach, odwie­dziłem stoisko CSB-System. Prezento­wane na nim oprogramowanie, którego początki związane są z branżą mięsną, okazało się dla nas idealne, ponieważ oferowało możliwość szczegółowego od­wzorowania naszych procesów produk­cyjnych. System CSB jest wysoce zin­tegrowanym rozwiązaniem, które dzięki dowolnym konstelacjom modułów może być dostosowane do indywidualnych po­trzeb każdego przedsiębiorstwa. Wpraw­dzie nie należało do najtańszych, ale było dokładnie tym, czego szukaliśmy. W ostatecznym rozrachunku inwestycja ta okazała się dla nas w pełni opłacalna. Zamierzamy korzystać z tego oprogra­mowania w długofalowej perspektywie, co z pewnością relatywizuje koszty zaku­pu. Dodatkowym atutem jest to, że nie przekroczyliśmy kosztów, które są pro­gnozowane na podstawie naszej obszer­nej specyfikacji wymagań, a to w żadnej mierze nie jest oczywistością.Niezawodny system
Z uwagi na to, że w 2010 roku integracja IT w firmie Rischart’s Backhaus nie by­ła jeszcze tak dalece zaawansowana jak dzisiaj, Michael Scheyerl mógł w związku ze zmianą systemu zreorganizować proce­sy i dane bazowe w znacznie szerszym za­kresie. – System CSB był początkowo jak pusta łupina, którą stopniowo wypełnia­liśmy w różnych krokach projektowych. Przez pierwsze pół roku definiowaliśmy procesy i opracowywaliśmy dane, a do­piero potem wdrożyliśmy system w prak­tyce.

Przez pewien czas zlecenie wypieku było jeszcze drukowane w formie papie­rowej. W międzyczasie także ta czynność przybrała formę elektroniczną. Ponadto CSB ma bardzo elastyczne podejście do naszych specjalnych wymagań. Nigdy nie usłyszeliśmy słów, że określone parame­try nie są dostępne w ofercie. Zamiast te­go słyszymy pytanie o to, jakie parame­try są nam potrzebne – podkreśla Michael Scheyerl. – Dobry controlling wymaga do­brych rozwiązań IT. Dzięki temu można w prosty sposób pozyskać wszelkie po­trzebne dane.

Adam StećBieżące wydanie czasopisma

Bardziej pastry czy tylko chef? Maciej Rosiński opowiada, dlaczego warto połączyć kuchnię i cukiernię w jeden warsztat doskonałego smaku. Ponadto - dużo o chlebie, również tym sprzedawanym online, bio i takim, który tworzy jedyny w Polsce piekarz z dyplomem Le Cordon Bleu! Zobaczcie, co czeka na Was w nowym wydaniu!

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji