czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Spokojny rytm pracy 0

dodano ,csb system, materiał promocyjny

Zarządzanie przedsiębior­stwem i sterowanie proce­sami w firmie Rischart’s Backhaus z Monachium odbywa się przy aktyw­nym wsparciu Systemu CSB...

Specjalista w zakre­sie controllingu Michael Scheyerl i jego zespół w codziennej pracy posłu­gują się oprogramowaniem CSB, które zapewnia im dostęp do wszystkich istot­nych danych w wybranym momencie oraz pozwala uniknąć gromadzenia zbęd­nych informacji.

Michael Scheyerl, dyrektor pio­nu administracyjnego i specja­lista w zakresie controllingu
w firmie Rischart’s Backhaus, pracował przez pewien czas także jako konsultant w inpraxi, zyskując dzięki temu duże do­świadczenie w pracy z liczbami. – Dobry controlling wymaga dobrych rozwiązań IT. Dzięki takim rozwiązaniom można w prosty sposób pozyskać wszelkie po­trzebne dane.

Z uwagi na to, że stosowane w piekar­ni do 2010 roku rozwiązanie IT osiągnę­ło granice swoich możliwości, zarząd pod­jął decyzję o wdrożeniu w jego miejsce oprogramowania branżowego CSB-Sy­stem. – Będąc kiedyś na targach, odwie­dziłem stoisko CSB-System. Prezento­wane na nim oprogramowanie, którego początki związane są z branżą mięsną, okazało się dla nas idealne, ponieważ oferowało możliwość szczegółowego od­wzorowania naszych procesów produk­cyjnych. System CSB jest wysoce zin­tegrowanym rozwiązaniem, które dzięki dowolnym konstelacjom modułów może być dostosowane do indywidualnych po­trzeb każdego przedsiębiorstwa. Wpraw­dzie nie należało do najtańszych, ale było dokładnie tym, czego szukaliśmy. W ostatecznym rozrachunku inwestycja ta okazała się dla nas w pełni opłacalna. Zamierzamy korzystać z tego oprogra­mowania w długofalowej perspektywie, co z pewnością relatywizuje koszty zaku­pu. Dodatkowym atutem jest to, że nie przekroczyliśmy kosztów, które są pro­gnozowane na podstawie naszej obszer­nej specyfikacji wymagań, a to w żadnej mierze nie jest oczywistością.



Niezawodny system
Z uwagi na to, że w 2010 roku integracja IT w firmie Rischart’s Backhaus nie by­ła jeszcze tak dalece zaawansowana jak dzisiaj, Michael Scheyerl mógł w związku ze zmianą systemu zreorganizować proce­sy i dane bazowe w znacznie szerszym za­kresie. – System CSB był początkowo jak pusta łupina, którą stopniowo wypełnia­liśmy w różnych krokach projektowych. Przez pierwsze pół roku definiowaliśmy procesy i opracowywaliśmy dane, a do­piero potem wdrożyliśmy system w prak­tyce.

Przez pewien czas zlecenie wypieku było jeszcze drukowane w formie papie­rowej. W międzyczasie także ta czynność przybrała formę elektroniczną. Ponadto CSB ma bardzo elastyczne podejście do naszych specjalnych wymagań. Nigdy nie usłyszeliśmy słów, że określone parame­try nie są dostępne w ofercie. Zamiast te­go słyszymy pytanie o to, jakie parame­try są nam potrzebne – podkreśla Michael Scheyerl. – Dobry controlling wymaga do­brych rozwiązań IT. Dzięki temu można w prosty sposób pozyskać wszelkie po­trzebne dane.

Adam Steć



Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe