czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy


Kategorie Ogłoszeń Drobnych

Ogłoszenia drobne - bezpłatne

sprzedam

Pierwsza licytacja nieruchomości - obwieszczenie

Siemianowice Śląskie, dnia 2018-04-18 r. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich Ewa Hejniak -Misiorek
Kancelaria w Siemianowicach Śląskich, ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie,
tel. 32 241 01 11
47156011080000935000025323 Getin Bank S.A.
W odpowiedzi podać sygn. akt KM 2339/14 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Ewa Hejniak-Misiorek zawiadamia na podstawie art. 953 kpcw związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.06.2018 o godz. 11.15  w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A 

nieruchomości w postaci:  prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków położonego w Siemianowicach  Śląskich przy ul. Katowickiej 9, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi KA1I/00009959/0 należącej do dłużnika: Śmigoń Dariusz, Śmigoń Maria 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.492.000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 

2.619.000,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

K O M O R N I K
Ewa Hejniak-Misiorek 

 

2 619 000,00 zł

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe