czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Opcje filtrowania

 
rozwiń opcje

Terminy wydarzeń branżowych

Terminarz wydarzeń branżowych

 • Warsztaty: Obowiązkowe rozliczenie odpadów za rok 2017

  Warsztaty
  termin
  , ,
  lokalizacja
  Katowice, Warszawa, Poznań
  zasięg
  ogólnopolski

  Jeżeli:
   - Z początkiem roku 2018 r. musisz opracować i złożyć do UM roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2017 r.,
   
  - Musisz poznać wzory dokumentów sprawozdawczych, tak by prawidłowo wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych za 2017 r.,
   
  - Chcesz mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza odpadów jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe
   
  - Potrzebujesz wytycznych, jak w związku ze zmianami w prawie i aktualnymi wytycznymi MŚ i IOŚ prawidłowo prowadzić bieżącą ewidencję odpadów, produktów, opakowań i odpadów opakowaniowych, tak aby nie pominąć żadnych obligatoryjnych danych,
   
  Zapraszamy na jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!
   
   
  Korzyści z udziału w warsztatach:
   
  - Dokładnie wyjaśnimy zasady wypełniania sprawozdań i rozliczeń – powiemy w jakich sytuacjach UM może zakwestionować formularze i jak nie dopuścić do takiej sytuacji,
   
  - Wskażemy, na co należy uważać w dokumentacji – prelegent omówi punkty zapalane druków i podpowie, na co szczególnie zwrócić uwagę przygotowując sprawozdania i prowadząc ewidencję,
   
  - Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach wypełniania: kart ewidencji odpadów, raportów i zbiorczych zestawień w układzie: druk - sposób wypełnienia - komentarz eksperta z omówieniem wyjątków i sytuacji nietypowych,
   
  - Podpowiemy, na co uważać w zakresie ewidencji i dokumentowania odpadów, tak by bezproblemowo przejść każdą kontrolę WIOŚ po 1 stycznia 2018 r.,
     Szczegółowy program:

  1. PRAWO – CO KONIECZNIE TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ SIĘ ZA 2017 R.

  • Wzory rocznych sprawozdań o odpadach oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, które będą obowiązywać za rok 2017 - wyjaśnimy, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę
  • Kto, w jakim trybie i zakresie musi posiadać decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, najczęstsze problemy z uzyskiwaniem decyzji
  • Na jakich zasadach uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa - jakie wymagania formalne i dokumentacyjne należy spełnić Jak zgodnie z ustawą o ZSEiE prowadzić obowiązkową dokumentację, m.in.: ewidencję, zaświadczenia o zużytym sprzęcie i potwierdzające recykling, co należy zrobić w obszarze decyzji w zakresie gospodarki odpadami
  • Transport odpadów ZSEiE i innych – kto powinien uzyskać zezwolenie na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów, na co zwrócić uwagę wybierając firmę transportową
  • Powiązanie ewidencji odpadów z ewidencją ZSEiE, opakowań, wraków pojazdów, baterii w 2018 r. – na podstawie ustawy o odpadach


  2. WARSZTATY Z DOKUMENTACJI: Zasady przygotowania druków sprawozdawczych za 2017 r.

  • Jak wygenerować poprawne sprawozdanie o odpadach do UM? – na przykładach formularzy omówimy najczęstsze błędy i braki w sprawozdawczości oraz wynikające z tego kary administracyjne
  • Jak prawidłowo wyliczyć opłatę produktową z tytułu nieuzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za rok 2017? - w oparciu o przykładowe sprawozdania dla kilku wariantów działalności wyliczymy opłatę wg starych i nowych zasad
  • Wzory KEO i KPO - jak prawidłowo uzupełniać druki, jakie błędy najczęściej się w nich znajdują i jak uniknąć ich popełnienia, kiedy KPO jest nieważna lub niepotrzebna
  • Zawartość dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR i kto jest zobowiązany do ich wypełniania
  • Ewidencja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii, akumulatorów i odpadów niebezpiecznych - jakie są nowości, zmiany, na jakie punkty ewidencji należy szczególnie uważać, aby poprawnie zebrać dane na potrzeby sprawozdań

   

  3. BŁĘDY W DOKUMENTACJI, KONTROLE
   
  Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie realizacji przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach - zezwolenia, dokumentacja, kontrole zgodnie z wymogami na 2018 r.:

  • Co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający odpady i kto, za jakie uchybienia może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 - jak nie dopuścić do błędów w gospodarowaniu odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami - na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów
  • Jak prowadzić odzysk i przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów - kiedy dopuszczalny jest odzysk odpadów poza instalacjami
  • Pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów - co oznacza, że pozwolenie dotyczy odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji
  • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet w wstrzymać działalność
  • Na co UM i WIOŚ będą zwracać szczególną uwagę podczas kontroli w 2018 r. - jakie mogą być przyczyny nieprawidłowości, kiedy i jak można się odwołać, jakie kary grożą za braki lub błędy w ewidencji i sprawozdawczości


  4. OBLIGATORYJNE PROWADZENIE EWIDENCJI W 2018 R. – NAJNOWSZE WYTYCZNE

  • Jak w I półroczu 2018 r. prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów, tak by nie została zakwestionowana w czasie kontroli i by mieć pewność, że uwzględnia wszystkie dane niezbędne do dokonania rozliczeń za 2018 r.
  • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję wg aktualnej ustawy oraz rozporządzeń MŚ
  • Jak zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzić w 2018 r. ewidencję, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kto będzie musiał wypełnić aktualnie obowiązujące sprawozdania
  • Błędy, kwestionowane dane, kary - na przykładach druków powiemy jakie błędy najczęściej są powodem odrzucenia sprawozdań z przyczyn formalnych, kiedy UM może wezwać do korekty dokumentu.

   
  5. PANEL SPECJALNY – PLANOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWO-OPAKOWANIOWEJ I BDO
   

  • Jakie informacje będą obligatoryjnie gromadzone w BDO, które przedsiębiorstwa i kiedy będą musiały dokonać rejestracji
  • W jaki sposób w BDO będzie dokumentacja odpadowa: karta przekazania odpadów (KPO, karta ewidencji (KEO), sprawozdanie
  • Jak na nowych zasadach prowadzić ewidencję odpadową – jakie dane będzie trzeba gromadzić w roku poprzedzającym utworzenie BDO, by odpowiednio dopełnić wszelkich obowiązków sprawozdawczych
  • BDO jako dodatkowe narzędzie kontroli dla Inspektoratu Ochrony Środowiska – co i w jaki sposób będzie kontrolowane w zakresie ewidencji i sprawozdawczości


   
  Z warsztatów wyjadą Państwo z:
   
  - Kompletem wzorów sprawozdań – omówimy zasady ewidencji oraz podpowiemy, o czym należy pamiętać w zakresie wypełniania dokumentacji,

  - Informacjami jakich zmian prawnych oraz kontroli możemy się spodziewać w I połowie 2018 r.

  - Certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.


  Prelegent: Mariusz Dyka
  Od 22 lat pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, do którego obowiązków należy realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii w tym obejmujących nadzór nad wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i zaświadczeń oraz nadzór nad prowadzeniem działań kontrolnych.

  Uczestniczył w projektach i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności wód podziemnych, w tym: sporządzaniu „Warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” oraz w „Opracowaniu aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego Kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”. Od około 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska: stosowanie przepisów ustawy prawo wodne, zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, uwarunkowania prawne prowadzenia prac rekultywacyjnych.

  Członek Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (stanowiącej organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ) Rady gospodarki wodnej regionu wodnego przy dyrektorze RZGW w Gliwicach (stanowiącej organ opiniodawczo doradczy Dyrektora RZGW).
   
  Miejsce i termin
   
  24 stycznia 2018 r.,Katowice
   
  25 stycznia 2018 r. , Warszawa
   
   30 stycznia 2018 r. , Poznań
   

  Koszt uczestnictwa
   
  Koszt udziału w praktycznych warsztatach wynosi 999zł netto (799 zł do 20 grudnia).
   
   

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe