...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Miesienie ciasta chlebowego – praktyczne uwagi

Wytwarzanie ciasta ma wpływ zarówno na dalszy przebieg procesu technologicznego, jak i na jakość uzyskanych wyrobów. W szerokim znaczeniu proces wytwarzania ciasta obejmuje dozowanie surow­ców, tworzenie zaczynów i ciast, fermentację półproduktów i ciasta oraz dzielenie ciasta na kęsy.

Jednak właściwe tworzenie ciasta to proces określany jako miesienie bądź mieszenie. Zasadniczym celem miesienia, poza połączeniem mąki z wodą i pozostałymi składnikami w jed­nolitą masę, jest nadanie ciastu odpo­wiednich właściwości fizycznych. Miesienie inicjuje szereg złożonych procesów chemicz­nych i biochemicznych decydujących o wła­ściwościach pieczywa. Popełnienie błędów podczas tego procesu nie pozwala na ich eliminację w kolejnych etapach produkcyj­nych i skutkuje uzyskaniem wyrobów gor­szej jakości.

Ciasto idealne
Warunkiem powstania ciasta o optymalnych właściwościach jest wprowadzenie do mąki właściwej ilości wody. Ponadto ciasto musi wykazywać odpowiednie początkowe nasy­cenie powietrzem. Objętość powietrza, któ­re dostaje się do ciasta w wyniku miesienia, szacowana jest na 10-15% objętości ciasta.

Miesienie odgrywa szczególnie ważną rolę podczas wytwarzania ciast pszennych bądź ciast z przewagą mąki pszennej. Właściwości fizyczne tego rodzaju ciasta związane są z po­wstawaniem charakterystycznej struktury przestrzennej, tzw. matrycy glutenowej, w której rozproszone są ziarenka skrobi, inne składniki mąki oraz pęcherzyki gazu.

Ciasto z mąki pszennej
Ciasto na pieczywo pszenne zawiera naj­częściej 50-70 l wody* na 100 kg mąki. W końcowej fazie przygotowania ciasto musi charakteryzować się odpowiednimi właściwościami lepko-sprężystymi, umożli­wiającymi jego dalszą obróbkę, polegającą na dzieleniu i formowaniu kęsów i właści­wym zachowaniu podczas rozrostu koń­cowego. W przypadku wytwarzania ciasta pszennego ze słabej mąki, o niewielkiej za­wartości białka, pełny rozwój struktury glu­tenowej następuje w stosunkowo krótkim czasie – ze względu na szybsze chłonię­cie wody. Ciasta tego rodzaju tracą jednak szybko uzyskane cechy, a zdolność zatrzy­mywania gazów jest niewielka. Lepszą zdol­ność zatrzymywania gazów, a tym samym zachowanie stałej konsystencji przez dłuż­szy czas, wykazują ciasta uzyskane z mąki mocnej, o większej zawartości białka. Słaba pszenna mąka, wykazująca niską tolerancję na mieszenie, wymaga około dwukrotnie mniejszych nakładów energii niezbędnej do wytworzenia ciasta w porównaniu do na­kładów energii wymaganych w przypadku mieszenia ciasta z mąki mocnej.

 

 

Ciasta wytworzone ze zbyt niskim nakła­dem energii (za krótki czas i intensyw­ność mieszenia) mają tylko w częściowym stopniu należycie wykształconą matrycę glutenową. Powoduje to zmniejszenie ich stabilności, a tym samym szybko ulegają osłabieniu. Natomiast ciasta wymieszone prawidłowo nie zmieniają tak szybko swo­ich właściwości fizycznych. Należy pamię­tać, że w przypadku zbyt długotrwałego mieszenia ciasta struktura glutenu jest niszczona, aczkolwiek ciasto po pewnym czasie często poprawia swoje właściwości.

   
 

Optymalne mieszenie
a właściwości reologiczne ciasta
Optymalne warunki mieszenia, biorąc pod uwagę objętość pieczywa, a tym samym jak najmniejszą twardość miękiszu, nie pokrywają się jednak z optymalnymi właściwościami reologicznymi ciasta do dzielenia i formowania. Piekarz musi zdecydować, czy lepiej nieco skrócić proces mieszenia, by uzyskać ciasto łatwo poddające się dzieleniu i formowaniu, czy dążyć do uzyskania najwyższej jakości pieczywa, wydłużając czas mieszenia tak bardzo, jak to możliwe, kosztem pewnych trudności w kształtowaniu ciasta. Przy skróconych metodach produkcji umiejętność określenia właściwych parametrów mieszenia jest podstawą uzyskania pieczywa o odpowiedniej jakości. Mieszenie ciast pszennych najpierw na wolnych obrotach, a potem na szybkich pozwala na utworzenie prawidłowej przestrzennej siatki glutenowej. Odpowiednio wymieszone ciasto pszenne nie rwie się. Jest natomiast elastyczne i lekko wilgotne, pozwa­lające na rozciągnięcie do cienkiej błonki. Przy wytwarzaniu ciast z niedojrzałej mąki, pochodzącej z ziarna niemalże bezpośrednio po zbiorze, intensywność wytwarza­nia ciasta powinna być niższa.

 

 

Ciasto z mąki żytniej
Ciasta z mąki żytniej, podobnego typu co mąka pszenna, wymagają dłuższego czasu mieszenia, jednak przy wolniejszych obro­tach miesidła. Czas ten uzależniony jest także od granulacji mąki. Przy większych cząstkach mąki, w celu lepszego ich uwodnienia, należy stosować dłuższy czas miesienia. Przy cia­stach razowych korzystne jest, po wstępnym zamieszeniu ciasta do luźnej konsystencji, poddanie go leżakowaniu. Zwiększa się rów­nież lepkość ciasta, co często wymaga skory­gowania konsystencji poprzez dodatek wody. Należy również pamiętać, że lepsze wiąza­nie wody następuje w wyższej temperaturze (nawet do 32°C), przy czym podwyższenie temperatury ciasta lepiej uzyskać podczas intensywnego miesienia niż za pomocą do­lania gorącej wody.

Ciasto z mąki mieszanej
W przypadku ciast mieszanych sposób ich wytwarzania uzależniony jest od udziału pszennej do żytniej. Jeżeli w recepturze udział mąki pszennej wynosi powyżej 40%, to ciasto można miesić na wolnych obrotach przez ok. 70-80% całego cyklu mieszenia, a następnie na obrotach szybkich. Powyżej 60% udziału mąki żytniej wskazane jest mieszenie ciasta mieszanego tylko na wolnych obrotach. Po­zwala to na zmniejszenie kleistości ciasta. W przypadku wytwarzania wszystkich ro­dzajów ciast ważne jest również przestrze­ganie zasady, żeby zacząć proces miesienia od dozowania wody do pustej dzieży. Pozwala to na właściwe rozprowadzenie składników przewidzianych recepturą, jak również umoż­liwia ogrzanie dzieży bez niebezpieczeństwa inaktywacji mikroflory.

Wybieramy miesiarkę
Istnieje szereg urządzeń do wytwarzania cia­sta, nazywanych powszechnie miesiarkami. Najbardziej uniwersalne są miesiarki spiralne, które w porównaniu z innymi urządzeniami po­zwalają na dokładne wymieszenie składników ciasta ze zmienną bądź stałą intensywnością i w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, sto­sując tego rodzaju urządzenie, można zapełnić dzieżę już od 1 pojemności, a proces mie­szenia będzie przebiegał właściwie. Czas mie­szenia powinien jednak wówczas być dłuższy.

Interesującą metodą ciągłego wytwarzania ciasta, bez wykorzystania klasycznych mie­siarek oraz elementów mieszających, jest metoda niemiecka, określana jako rapido­jet, w której poszczególne składniki łączo­ne są z wodą wypływającą prze dysze (pod ciśnieniem 8-12 MPa z prędkością 250-500 km/h) do przewodu, w którym przemieszcza­ją się mąka i inne składniki przewidziane re­cepturą. Tworzenie i rozwój ciasta następuje niemal natychmiastowo. Metoda ta pozwala m.in. na znaczne zwiększenie udziału wody w recepturze ciasta (od 5% do 10%).

Reasumując, mieszenie ciasta jest bardzo ważnym etapem w produkcji pieczywa. Pa­rametry tego procesu zależą od rodzaju wy­twarzanego ciasta, właściwości mąki i rodzaju zastosowanych urządzeń oraz parametrów ich pracy. Warto pamiętać o tym, że przy zmiennych właściwościach mąki czas mie­szenia powinien być każdorazowo ustalany indywidualnie i ewentualnie korygowany.

prof. dr hab. Dariusz Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Techniki Cieplnej

* Ile wody w cieście? Ilość dodawanej wody zależy w głównej mierze od wodochłonności mąki, która z kolei decyduje o wydaj­ności pieczywa. Wodochłonność jest wypadkową składu chemicznego mąki, a w szczególności zawartości i rodzaju białka oraz stopnia uszkodzenia skrobi. Wyższa zawartość białka oraz większy stopień uszkodzenia skrobi powodują wzrost wodochłonno­ści mąki. W przypadku przemiału pszenicy o twardym bielmie skrobia zawsze w mniejszym lub większym stopniu ulega uszkodzeniu. Dodatkowo stopień uszkodzenia skrobi możemy zwiększyć, poddając mąkę rozcieraniu, np. w młynach kulowych. Należy jednak pamię­tać, że zbyt wysoki stopień uszkodzenia skrobi będzie niekorzystnie oddziaływał na tworzenie ciasta, a tym samym na właściwości pieczywa.
Właściwy udział wody w recepturze pieczywa powinien również uwzględniać jego rodzaj, gdyż poszczególne składniki receptury bądź różne metody prowadzenia ciasta oraz sposób formowania kęsów mogą powodować konieczność korekty dodatku wody.

 

 

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji