...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS, materiał promocyjny

Dobra oferta - dowiedz się jak ją zrobić

Upodobania i tendencje klientów zmieniają się nieustannie. Są kształtowane przez modę i trendy. Nie usiłuj zgadywać, czego dziś oczekuje Twój klient. Obserwuj, pytaj, ale przede wszystkim bądź otwarty i słuchaj. Zdziwisz się, jak łatwo można budować ofertę spełniającą bieżące wyma­gania konsumentów.

Powiedzenie „Klient – nasz pan” zna prawie każdy z nas. Częściej wypowiadane jest z przekąsem i ironią niż z zapałem i faktyczną wiarą w prawdziwość tych słów. Nie powinniśmy traktować komentarzy, uwag czy nawet zachcianek klientów z niechęcią. Są one cennym źródłem informacji i wskazówek, w którą stronę kierować nasze wysiłki w celu stworzenia idealnej oferty. Ocze­kiwania wygłaszane przez jedną osobę na ogół podzielane są przez większą grupę ludzi. Postaraj się zwracać uwagę na każdą prośbę i podchodzić poważnie do nawet najbardziej, w Twoim odczuciu, fanabe­ryjnych zachcianek. A nuż odkryjesz coś, co stanie się prawdziwym hitem?

* * *
Klient to nasz najważniejszy gość. Nie jest zależny od nas, lecz my od nie­go. Nie jest przeszkodą w naszej pracy, lecz jej celem. Nie wyświad­czamy mu przysługi, obsługując go. To on nam ją wyświadcza, pozwalając się obsłużyć.
Mahatma Gandhi

 * * *Słuchaj!
To klienci dysponują informacjami, które pozwolą przygotować ofertę idealną. Aby móc sprostać oczekiwaniom, należy doko­nać diagnozy potrzeb przy użyciu odpowied­nich narzędzi.
Jednym z narzędzi jest technika aktywne­go słuchania. Jeżeli firma przyjmie, że chce tworzyć ofertę, wprowadzać nowe produk­ty na podstawie sugestii klientów, powinna wiedzieć, jak słuchać, aby w pełni wykorzy­stać pozyskaną wiedzę.
Aktywne słuchanie to umiejętność całkowi­tego skupienia się na tym, co mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów w kon­tekście jego pragnień. To okazywanie roz­mówcy akceptacji, szacunku i serdeczności – bez względu na to, co mówi. Umiejętność dobrego słuchania wyraża się poprzez ta­kie kwestie, jak: utrzymywanie kontaktu wzrokowego, odpowiedni ton głosu, a tak­że delikatne zachęcanie do kontynuowania i cierpliwość.

Nie każda osoba odwiedzająca punkt sprze­daży jest otwarta i skłonna do przekazy­wania sugestii. Klient nie dzieli się swoimi oczekiwaniami i odczuciami? Zapytaj, gdzie najczęściej kupuje pieczywo, co wpływa na jego decyzje zakupowe, z jakim nowym produktem się ostatnio spotkał. Uważna roz­mowa z klientem pozwoli na optymalizację oferty produktowej.

Ucz się od najlepszych
Konkurencja – od zawsze spędza sen z po­wiek właścicielom biznesów. Ale to właśnie dzięki konkurencji pojawia się motywacja do ciągłego rozwoju, zaskakiwania, po pro­stu – bycia najlepszym.
Jeżeli w dalszym ciągu daleko Ci do lide­ra w swojej branży w Twoim regionie, nie martw się. Poświęć ten czas na naukę i ob­serwację. Jeżeli inne firmy odnoszą sukce­sy, warto się na nich wzorować. Regularne porównywanie się do najlepszych w danej dziedzinie w celu doskonalenia procesów i praktyk w przedsiębiorstwie nazywane jest benchmarkingiem. Praktyczne wyko­rzystanie tej techniki ma za zadanie okre­ślenie wymagań klientów, ustalenie efek­tywnych celów oraz ustalenie najlepszych wzorców w danej dziedzinie. To proces zbierania danych, który dobrze jest roz­począć od gromadzenia informacji ze źró­deł pośrednich: klientów, dostawców, pra­cowników własnego przedsiębiorstwa czy fachowej prasy. Pamiętaj: najlepsze prak­tyki znajdziesz nie tylko w swojej branży. Inspiracji warto szukać również wśród wła­ścicieli firm innej specjalizacji.

Badanie przez ankietowanie
Oprócz obserwacji w punkcie sprzedaży, benchmarkingu i bezpośredniej rozmowy dobrym rozwiązaniem może być wprowa­dzenie ankiet. Ta metoda umożliwia uzyska­nie informacji o preferencjach, potrzebach oraz oczekiwaniach.
Pośpiech i brak czasu mogą być wymów­ką od uzupełnienia ankiety na miejscu. Niestety mało prawdopodobne, że klient zabierze ją do domu, po czym przyniesie uzupełnioną przy najbliższej okazji. Roz­wiązaniem może być ankietowanie w mo­mencie wprowadzania do oferty nowego produktu. Poinformuj, że myślisz o nowym smaku drożdżówki, ale zanim wprowadzisz ją na stałe do sprzedaży, chcesz poznać opinie klientów. Poczęstuj testowym pie­czywem i poproś o wypełnienie ankiety. Dzięki temu poznasz opinię na temat nowej propozycji smakowej, a przy okazji uzy­skasz inne cenne informacje – chociażby jak wypadają ceny i jakość Twoich produk­tów na tle konkurencji.

Czy to zadziała? Zdecydowanie. Chodzi tu o jedną z technik perswazji – regułę wzajemności. Polega ona na tym, że jeśli ktoś wyświadczył komuś jakąś przysługę czy też podarował choćby drobny upomi­nek, osoba obdarowana czuje się zobowią­zana do odwdzięczenia się. Mechanizm ten wywołuje u biorcy poczucie konieczności odpłacenia się a to skłania go do  zrobienia rzeczy, których normalnie by nie zrobił, np. wypełnienia ankiety.

   
 

ZDANIEM EKSPERTA
– Słuchając i obserwując, możemy zdobyć cenne informacje o oczekiwaniach rynku, rozszerzyć horyzont postrzegania naszego obecnego kupującego – mówi Joanna Gdaniec, wiceprezes i dyrektor sprzedaży w firmie Momentum Trainers Group. – Bardzo pomocną techniką diagnozowania potrzeb klientów jest benchmarking. Poszukiwanie wzorcowych sposobów budowania i prezentowania oferty oraz twórcze naśladowanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów.

 

 

Forma też sprzedaje – wizualna prezentacja oferty
Wartościowa oferta to nie wszystko. Bar­dzo ważny jest sposób, w jaki jest zapre­zentowana.
Może oprócz regałów i lady z kasą fiskal­ną warto zadbać o dodatkowe elementy? Bagietki można ułożyć w dużych wiklino­wych koszach, pieczywo wieloziarniste – na snopkach zboża, a chleb słonecznikowy przyozdobić kwiatem słonecznika.
Przygotowując wizualną prezentację oferty, warto wykorzystać panującą obecnie modę na bycie „fit”. Przygotuj specjalne tablice informujące o korzyściach spożywania Two­ich produktów.

Istotne znaczenie ma również osoba sprze­dająca. Powinna posiadać umiejętność sku­tecznego prezentowania oferty, by klient miał poczucie, że rozmawia ze znawcą da­nego tematu. Niech Twój sklep nie będzie miejscem, do którego „wpada” się po pie­czywo. Zrób z niego punkt, do którego lu­dzie będą przychodzić z radością, w dużej mierze dzięki uprzejmemu i kompetentne­mu sprzedawcy.

Coraz więcej osób zwraca również uwagę na aspekty ekologiczne. Nie bez powo­du sprzedawcy jasno komunikują o dzia­łaniach z zakresu społecznej odpowie­dzialności biznesu (CSR). Postępowanie zgodnie z polityką środowiskową stano­wi pozytywny atrybut firmy, zwiększa zaufanie wśród klientów. Pochwal się, że przedsiębiorstwo jest świadome swo­jego oddziaływania na środowisko. W tym celu umieść w widocznym miejscu tabli­cę z odpowiednim napisem (zob. tekst w ramce poniżej).

   
 

Czy wiesz, że…
…to miejsce jest przyjazne środowisku?
• Dbamy o segregację śmieci.
Racjonalnie gospodarujemy surowcami.
Zmniejszamy użycie wody.
Podnosimy świadomość ekologicz­ną pracowników.

 

 

Poza sprzedażą dbasz również o inne waż­ne aspekty. Informuj, że piekarze przygo­towujący pieczywo kierują się Dekalogiem Dobrej Praktyki Produkcyjnej, gdzie główny nacisk jest kładziony na higienę osobistą i sta­nowiska pracy.

Prezentacja oferty ma również miejsce na stro­nie WWW i w mediach społecznościowych. Za­dbaj, aby strona internetowa Twojego sklepu była atrakcyjna wizualnie i merytorycznie. Niech klient porusza się po niej intuicyjnie, znajdując w odpowiednio nazwanych zakładkach potrzeb­ne informacje. Profil na Facebooku czy Twitterze daje szansę stworzenia lojalnej grupy odbior­ców (fot. 1). Można pytać wprost, czy klienci wolą pieczywo bardziej lub mniej wypieczone, a może konkurencja ma coś, czego u Ciebie jeszcze nie ma?... Planujesz rozszerzyć asorty­ment, ale nie wiesz czy produkt się przyjmie? Zapytaj. Dzięki temu możesz uniknąć niepo­wodzenia, jakim będzie inwestycja w produkt, na który nikt nie czeka.
Możliwość bezpośredniego zwracania się do użytkowników poprzez fanpage to nie­bywała okazja do promocji Twojej firmy oraz szansa na zbudowanie trwałych relacji! Do­pasuj wpis do określonego dnia, święta, wy­darzenia czy pogody oraz wpleć w komuni­kację informację o danym produkcie. Zadbaj o ciekawe zdjęcia, zamieszczaj informacje o rabatach i konkursach.

Fot. 1. Profil sklepu na portalu społeczno­ściowym daje szansę stworzenia lojalnej grupy odbiorców

 

Dobre praktyki
Duże firmy nieustannie sprawdzają, czego oczekują klienci. Pojawiają się pytania, czy lepiej, aby kolejnym tortem wprowadzo­nym do oferty był bezowy, czy z makiem. Pytają klientów o zdanie – czy to w miej­scu sprzedaży, czy w mediach społeczno­ściowych. Organizują konkursy na testerów swoich produktów lub ogłaszają konkursy, w których można wygrać bezpłatną dosta­wę do domu najnowszego wypieku. Spisu­ją też niestandardowe zapytania klientów i przekazują je co tydzień zarządzającym. Przecież to nic trudnego czerpać informa­cje od klienta, dotyczące tego, co kupiłby w najbliższym czasie.
W przypadku rozbudowanej oferty klien­ci mogą mieć problem z wyborem danego produktu. Wyjdź im naprzeciw. Stwórz kącik degustacji: pokrój na małe kawałeczki różne pieczywo i pozwól dokonać świadomego wy­boru produktu, najbardziej odpowiadającego kubkom smakowym klienta.

W dzisiejszych czasach dużym udogodnie­niem jest możliwość płacenia kartą. Jeże­li nadal tego nie praktykujesz, pomyśl, ilu klientów straciłeś lub stracisz. Dodatkowym pomysłem może być wprowadzenie godzin studenckich – po okazaniu legitymacji stu­denckiej zaproponujesz kupującemu stu­dentowi tańsze pieczywo bądź zestaw kilku produktów w okazyjnej cenie.

Więcej informacji na www.akademiamistrza.pl
Przykładowa ankieta badania opinii konsumentów do pobrania w strefie: „Zarządzanie biznesem” w zakładce „Niezbędnik”.


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji