...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Jak deklarować alergeny? – dodatkowe wytyczne Komisji Europejskiej

Nowe wytyczne dotyczące znakowania żywności wciąż nastręczają problemów producentom opracowującym etykiety. Nadal jest wiele nieja­snych kwestii, kłopotliwych dla niektórych kategorii produktów spożywczych czy producentów. Rozstrzygnięcie zagadnienia sposobu deklarowania obec­ności alergenów przyniosło Zawiadomienie KE z 07.2017

materiał z wydania luty 2018

Po blisko 6 latach od ukazania się rozporządzenia nr 1169/2011 opublikowano długo wyczeki­wany dokument Komisji Europejskiej, który ma być pomocny przy deklaro­waniu składników alergennych w ozna­kowaniu. Jest to Zawiadomienie Komisji
z 13 lipca 2017 r. dotyczące przekazy­wania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żyw­ności. Składa się on z kilku części:
1. wykazu alergenów z załącznika II do rozporządzenia 1169/2011,

2. sposobu podawania alergenów dla żywności opakowanej: a) jeśli na żyw­ności umieszczono wykaz składników,
b) jeśli na żywności nie umieszczono wy­kazu składników, c) oznaczanie pochod­nych tego samego alergenu;

3. zwolnienia z wymogu i dobrowolne powtórzenie,

4. sposobu informowania o alergenach na żywności nieopakowanej i aktualizo­waniu załącznika dotyczącego wykazu alergenów.


Zawiadomienie komisji ma pomóc przed­siębiorcom i organom kontrolującym w stosowaniu wytycznych zawartych  w rozporządzeniu nr 1169/2011. Odnośnie do katalogu alergenów, które są wymienione w załączniku II do rozporządze­nia 1169/2011, zostały dodane wyjaśnienia:
• zboża, które wymienione są w pkt 1 załącznika II, to wykaz wyczerpujący;
• jaja – odnoszą się do jaj wszystkich ptaków utrzymywanych w warunkach fermowych;
• mleko – odnosi się do mleka uzyski­wanego z gruczołów mlekowych zwie­rząt utrzymywanych w warunkach fer­mowych;
• orzechy wymienione w pkt 8 zał. II to lista zamknięta.

Należy podkreślić, że wykaz w załączniku II zawiera produkty i substancje wymienio­ne jako takie, ale również ich produk­ty pochodne, oczywiście poza pewnymi wyjątkami.

Jak deklarować składnik alergenny? – nowe regulacje
Alergeny mają być deklarowane w wy­kazie składników z zachowaniem kolej­ności malejącej, jeśli chodzi o ilościową zawartość, oczywiście jeżeli na etykiecie podano wykaz składników.
Doprecyzowanie jeśli chodzi o dekla­rację zbóż zawierających gluten: jeżeli składniki są wytwarzane ze zbóż zawierających gluten, muszą być one umieszczone pod nazwą wyraźnie odno­szącą się do określonego rodzaju zbóż, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies. Na przykład: ocet ze słodu jęczmiennego, płatki owsiane.

Jeżeli używane są nazwy „orkisz”, „khorasan” lub „durum”, wymagane jest wyraźne odniesienie się do okre­ślonego rodzaju zboża, czyli „pszenica”. Obok słowa „pszenica” można fakultatywnie dodać określenia „durum”, „orkisz” lub „khorasan”. Na przykład: pszenica lub pszenica (durum) lub pszenica durum, pszenica lub pszenica (orkisz) lub pszenica orkisz.
Do określonego rodzaju zboża można fakultatywnie dodać słowo „gluten”, na przykład mąka pszenna (zawie­ra gluten) lub mąka pszenna (gluten). Jeśli gluten został do­dany jako składnik, należy wskazać rodzaj zboża, z którego pochodzi, na przykład: gluten (pszenica), gluten pszenny lub gluten (z pszenicy). Dekstryna (pszenica) lub dekstryna (za­wiera pszenicę) lub (zawiera gluten pszenny).

Jeśli produkt zawierający jedno ze zbóż, np. owies, speł­nia odpowiednie wymogi Rozporządzenia (UE) nr 828/2014 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na te­mat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności, na produkcie można użyć określeń „produkt bezglutenowy” lub „produkt o bardzo niskiej zawarto­ści glutenu”. Jednakże zboża wymienione w załączniku II muszą być w każdym przypadku wskazane i podkreślone w wykazie składników.

W przypadku orzechów należy wskazać określony rodzaj wy­mieniony w pkt 8 zał. II, tj. migdały, laskowe, włoskie, nerkow­ca, pekan, brazylijskie, pistacje, makadamia lub Queensland. Jeśli w przetwórstwie użyto składników lub substancji pomoc­niczych pochodzących z orzechów, należy wskazać składnik z wyraźnym odniesieniem do nazwy określonego orzecha, np. aromat (migdały).

Alergeny należy wyróżniać na tle innych składników za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła. Panuje więc do­wolność, ale jeśli nazwa składnika alergennego składa się z kilku oddzielnych słów, np. mleko w proszku, wystarczy podkreślić słowo, które odpowiada substancji lub produktowi wymienionemu w załączniku II.

Jeśli składnik złożony zawiera substancje powodujące aler­gie, należy je podkreślić w wykazie składników. Przykład: Nadzie­nie bananowe zawierające żółtko jaj, truskawki, cukier, wodę…. Kanapki z majonezem wytworzonym z jaj…

   
 

Podstawowe reguły deklarowania alergenów

• są oznaczone w wykazie składników; 

• podane zgodnie z kolejnością malejącą;

• z dokładnym odniesieniem do nazwy substancji lub pro­duktu wymienionego w załączniku II; 

• są podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła;

• gdy kilka składników pochodzi z tego samego składnika alergennego, należy to zaznaczyć w każdym przypadku.

 

 

Znakowanie alergenów, jeśli na etykiecie nie umieszczono wykazu składników
W przypadku żywności, która jest zwolniona z podawania wykazu składników, należy użyć słowa „za­wiera”, po czym podać nazwę alergenu.
W przypadku żywności zwolnionej z po­dawania wykazu składników, ale sto­sowanej jako składnik przy wytwarza­niu innej żywności, w której podaje się wykaz składników, należy podkreślić alergeny, tak aby odróżnić je od pozosta­łych składników w wykazie, np. składniki: wino (zawiera siarczyny), przy czym sło­wo „siarczyny” należy wyróżnić.

Oznaczanie pochodnych tego samego alergenu
Jeśli kilka składników pochodzi od tego samego środka spożywczego, który jest alergenem, w oznakowaniu jest to sprecyzowane w odniesieniu do każde­go takiego składnika. Powtarzanie na­zwy alergenu przy każdym jego wystą­pieniu nie jest konieczne. Każda forma wyraźnie informująca, że różne skład­niki pochodzą od tej samej substancji alergennej, spełnia ten wymóg i jest do przyjęcia. Odniesienie musi być jed­nak zawsze bezpośrednio powiązane z wykazem składników, choćby poprzez umieszczenie informacji na końcu wyka­zu składników lub w bezpośrednim po­bliżu wykazu składników. Na przykład żywność zawierająca dodatki do żyw­ności, nośniki i substancje pomocnicze w przetwórstwie będące pochodnymi pszenicy można etykietować następu­jąco: dodatek (1), dodatek (1), nośnik (1) substancja (1). I objaśnienie (1) z pszenicy (przy czym wyraz „pszenica” musi być podkreślony).

Nie trzeba wyszczególniać alergenów (art. 9 ust. 1 lit. c) w przypadkach, gdy nazwa środka spożywczego wyraźnie odnosi się do danej substancji lub pro­duktu – czyli jeżeli żywność jest sprze­dawana pod nazwą „ser” czy „śmietana”, jednoznacznie odnoszącą się do jednego z alergenów, np. mleka, jest ona zwolniona z wymogu dotyczącego podawania wyka­zu składników, nie ma konieczności wska­zywania danego alergenu na etykiecie.

Jeśli jednak żywność jest sprzedawana pod znakiem handlowym, marką, która jako taka nie odnosi się bezpośrednio do alergenu z załącznika II, do nazwy należy dodać informację uzupełniającą, zawie­rającą dokładne odniesienie do alergenu, na przykład „Ambert” (nazwa żywności) wraz z określeniem „tradycyjny ser ple­śniowy” (dodatkowy tekst umieszczony w bezpośrednim pobliżu nazwy żywno­ści), gdzie ser jest dokładnym odniesie­niem do substancji wymienionej w za­łączniku II.
Jeśli nazwa żywności wyraźnie odnosi się do jednego z alergenów, a na żywności umieszczono wykaz składników (dobro­wolnie lub obowiązkowo), alergen obecny w żywności należy podkreślić w wyka­zie składników, na przykład „ser (mleko sól, podpuszczka), przy czym mleko jest podkreślone za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Jeśli nazwa żywności na produkcie wyraź­nie odnosi się do substancji lub produk­tu alergennego, ale zawiera on również inne alergeny, muszą być one wykazane, aby umożliwić konsumentom dokonywa­nie świadomego wyboru żywności, która jest dla nich bezpieczna.

Dobrowolne powtórzenie
Nie ma możliwości dobrowolnego powta­rzania informacji o alergenach poza wy­kazem składników, nie można również używać słowa „zawiera”, po którym poda­na jest nazwa alergenu, ani używać sym­boli lub pól tekstowych. Alergeny są po­dawane wyłącznie w wykazie składników.

Żywność nieopakowana
Zgodnie z rozporządzeniem nr 1169/2011 obowiązkowe jest podawanie informacji o alergenach na żywności nieopakowa­nej. Przekazywanie tych danych zgod­nie z przepisami unijnymi dozwolone jest za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji, tak aby umożliwić konsu­mentowi dokonanie świadomego wybo­ru; może być to etykieta, inne dołączo­ne materiały czy inne środki informacji, w tym nowoczesne narzędzia technolo­giczne lub przekaz ustny, ale możliwy do zweryfikowania.

Państwa członkowskie mogą przyjmować własne krajowe przepisy. Jeśli takowych nie ma, zastosowanie do żywności nie­opakowanej mają przepisy dotyczące żywności opakowanej. Zatem informa­cje o alergenach muszą być widoczne, wyraźnie czytelne i w stosownych przy­padkach nieusuwalne oraz muszą mieć formę pisemną.

I tak zgodnie z obowiązującym w naszym kraju Rozporządzeniem Ministra Rolnic­twa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowa­nia poszczególnych rodzajów środków spożywczych wymaga się, aby również w przypadku żywności nieopakowanej podawać wykaz składników. Nie ma moż­liwości podawania informacji o alerge­nach wyłącznie na życzenie konsumenta.

Komisja przypomina, że lista alergenów może być modyfikowana, jeśli dostarczo­ne zostaną dowody, że dana żywność lub jej pochodna nie ma właściwości alergi­zujących, taki alergen może zostać wy­kreślony. Podobnie, nowe alergeny mogą być dopisywane do listy. Wnioski można składać do Komisji Europejskiej, będą one poddane ocenie.

Deklarowanie niezamierzonej obecności alergenów
W rozporządzeniu nr 1169/2011 w art. 36 został zawarty zapis dotyczący poda­wania dobrowolnych informacji na te­mat żywności. Artykuł ten zapowiada, że Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące podawania informacji na za­sadzie dobrowolności informacji dotyczą­cych możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie czy reakcje nie­tolerancji. Dotychczas nie ustanowio­no jednak jednolitego systemu w za­kresie przekazywania takich informacji. Nie określono również liczbowego limitu zanieczyszczeń krzyżowych, gdyż prze­strzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej z założenia likwiduje ryzyko jakichkolwiek zanieczyszczeń krzyżowych.

Europejska organizacja reprezentująca podmioty branży spożywczej Food Drink Europe uważa, że może to utrudniać kon­sumentom podejmowanie świadomych wyborów i apeluje do Komisji Europejskiej o ustanowienie zharmonizowanych ram znakowania niezamierzonej obecności alergenów. Producenci powinni pamię­tać, że bezzasadne stosowanie sformuło­wań o śladowych ilościach alergenów jest niedozwolone, ponieważ może świadczyć właśnie o braku odpowiedniej kontroli procesu produkcji zapobiegającej zanie­czyszczeniom krzyżowym żywności. W tym zakresie trzeba oczekiwać na kolejne publikacje prac Komisji Europejskiej.

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności i znakowania


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji