...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Od 15 kwietnia rewolucja w ochronie znaków towarowych

Nowe przepisy o ochronie znaków towarowych wchodzą w życie 15 kwietnia 2016 r., diametralnie zmieniając tryb postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Postępo­wanie ma być krótsze, a zgłaszający szybciej uzyska prawo ochronne.

Prawa własności intelektualnej to narzędzie, które stosowane w sposób rozważny i zaplanowany pomaga bu­dować silną pozycję na rynku. Szczególnie dla przedsiębiorców z branży spożywczej budowa spójnego portfolio praw wyłącznych, przede wszystkim znaków towarowych, wymaga okre­ślenia strategii działań, które powiązane były­by z planami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także monitorowania działań podejmowa­nych przez konkurentów. Mając na względzie zmiany przepisów usta­wy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, które wejdą w życie 15 kwiet­nia 2016 r., szczególnie istotne stanie się mo­nitorowanie zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych w Urzędzie Patentowym RP.

 
Zgłoszenie znaku towarowego – jak było?
Według dotychczasowych przepisów w to­ku postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, po dokonaniu zgłoszenia, ekspert Urzędu Patentowego wery­fikował, czy w stosunku do zgłoszonego zna­ku towarowego nie zachodzą przeszkody bez­względne, uniemożliwiające uzyskanie prawa wyłącznego, takie jak:
- opisowy charakter oznaczenia,
- brak zdolności odróżniającej,
- sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
- wprowadzające w błąd podobieństwo do za­rejestrowanych wcześniej znaków przeznaczo­nych do oznaczania identycznych lub podob­nych towarów i usług.

Ponadto ekspert UPRP sprawdzał też, czy w stosunku do zgłoszonego znaku nie zacho­dzą przeszkody względne, np. czy znak nie jest identyczny lub podobny do zarejestrowanych wcześniej znaków przeznaczonych do ozna­czania identycznych lub podobnych towarów i usług.

W toku postępowania także osoby trzecie miały prawo informować Urząd Patento­wy o wszelkich okolicznościach mogących stanowić przeszkodę do uzyskania prawa ochronnego. Urząd Patentowy informował zgłaszającego o stwierdzonych przeszko­dach, a także uwagach osób trzecich oraz umożliwiał zajęcie stanowiska i przedstawie­nie argumentów, w świetle których możli­we byłoby wydanie decyzji o udzieleniu pra­wa ochronnego na zgłoszony do rejestracji znak. Postępowanie rejestrowe przed Urzę­dem Patentowym było dwuinstancyjne i to­czyło się średnio około 1,5-2 lat.Co się zmieni po 15 kwietnia?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą ekspert Urzędu Patentowego po wpłynięciu podania o uzyskanie prawa ochronnego (zgłoszenia) zweryfikuje, czy w przypadku zgłoszonego znaku nie zachodzą bezwzględne przeszko­dy dla jego rejestracji. Sporządzi też zawia­domienie o przeszkodach względnych, ale o charakterze czysto informacyjnym dla zgłaszającego. Natomiast w ciągu 3 miesię­cy od daty opublikowania informacji o doko­naniu zgłoszenia znaku towarowego każdy będzie mógł wnieść sprzeciw wobec doko­nanego zgłoszenia. Zawarte w sprzeciwie zarzuty będą rozpatrywane przez Urząd Pa­tentowy w toku postępowania sprzeciwo­wego z udziałem obu stron (zgłaszającego i podmiotu, który wniósł sprzeciw). W znowelizowanych przepisach pojawiła się także możliwość ugodowego rozwiąza­nia sprawy – jeśli wola zawarcia ugody zo­stanie wyrażona po wniesieniu sprzeciwu, Urząd Patentowy nie tylko powinien powia­domić o takiej możliwości strony, ale tak­że może przedłużyć termin na jej zawarcie. Jeśli do porozumienia nie dojdzie, wówczas Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i wydaje decyzje o oddaleniu sprzeciwu lub o jego zasadności – w całości lub w części. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od daty opubli­kowania informacji o zgłoszeniu znaku to­warowego do rejestracji nie wpłynie ja­kikolwiek sprzeciw, to Urząd Patentowy RP zarejestruje oznaczenie. To znaczy, że w przypadku braku sprzeciwu uzyska­nie prawa ochronnego stanie się możliwe w czasie ok. 4-6 miesięcy.Nowe prawo, nowy problem
Przedsiębiorcy powinni co do zasady przy­jąć opisane zmiany z zadowoleniem, po­nieważ znacząco skrócą i uproszczą pro­cedury. Warto jednak zwrócić uwagę na pewien aspekt, który w praktyce może ro­dzić kłopoty. Przepisy jednoznacznie wskazują, że sprze­ciw wobec rejestracji znaku można zgło­sić w ciągu 3 miesięcy od daty opubliko­wania przez UPRP informacji o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestra­cji. Informacja o zgłoszeniach publikowa­na jest w Biuletynie Informacyjnym UPRP, który ukazuje się dwa razy w miesiącu. Co to oznacza dla zgłaszającego?

Po wpłynię­ciu sprzeciwu będzie trzeba podjąć decyzję w sprawie strategii dalszego prowadzenia postępowania zgłoszeniowego. Czy po­dejmować działania, które mają doprowa­dzić do zawarcia porozumienia i wycofania sprzeciwu, co pozwoli doprowadzić do re­jestracji znaku, czy też zrezygnować z dal­szego prowadzenia postępowania i wyco­fać zgłoszenie? Można zminimalizować ryzyko kłopotów, prowadząc tzw. monitoring, czyli weryfi­kację zawartości Biuletynu Informacyjne­go UPRP. Pozwoli to ustalić, czy wcześniej nie zostały zgłoszone znaki towarowe na tyle podobne do oznaczenia, które ma zo­stać zarejestrowane, że będą podstawy do zgłoszenia sprzeciwu. Ponadto przedsiębiorca mający zarejestrowane znaki to­warowe powinien sprawdzać regular­nie, czy pośród nowych zgłoszeń nie ma oznaczeń, wobec których należało­by wnieść sprzeciw. Pamiętajmy, że od momentu publikacji zgłoszenia w Biule­tynie UPRP są na to 3 miesiące. Po tym czasie znak zgłoszony np. przez konku­renta zostanie zarejestrowany i będzie podlegał ochronie. W takim przypad­ku jedynym sposobem wyeliminowania takiego znaku będzie złożenie wniosku o jego unieważnienie. To oznacza skom­plikowane postępowanie sporne pomię­dzy dwiema przeciwnymi stronami.

Dorota Rzążewska, radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji