...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , KFK Expert, materiał promocyjny

Korzyści podatkowe wynikające z darowizny znaku towarowego

Znak towarowy to cenny składnik majątku każdego przedsiębiorstwa i podstawowy element służący jego promocji. Jest on przedmiotem ochrony prawnej, a z racji tego, że skojarzenia z nim związane bardzo często decydują o sukcesie finansowym firmy, może podlegać darowiźnie.

Darowany znak towarowy można amortyzować, a podstawą odpisów jest jego wartość rynkowa, wyceniana przez biegłych i rzeczników patentowych. Jakie zatem są skutki takiego zdarzenia dla podatnika będącego osobą fizyczną?

Silna marka to sposób na od­różnienie przedsiębiorstwa i jego produktów od konkuren­cji, droga do zbudowania trwałej prze­wagi konkurencyjnej i podniesienia jego wartości. Można tego dokonać poprzez wycenę znaku towarowego. Na rynku, gdzie konsument ma do wyboru wiele produktów, to właśnie stosunek emocjo­nalny do danego artykułu i skojarzenia z nim związane decydują o zakupie.

Darowizna marki w praktyce
W warunkach globalizacji marka po­zwala efektywnie zwiększać przychody przedsiębiorstwa, a tym samym jego wartość. Kwestia ta ma duże znacze­nie, gdyż może prowadzić do istotnych oszczędności podatkowych – zwłaszcza w przypadku darowizn pomiędzy osoba­mi bliskimi (np. małżonkami). Dla przy­kładu można przytoczyć stan faktyczny wyrażony w interpretacji podatkowej ITPB1/4511-497/15-2/PSZ dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 lip­ca 2016 r. Wnioskodawca prowadził jed­noosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewiden­cji i Informacji o Działalności Gospodar­czej. Z uwagi na rozwój przedsiębiorstwa w celu przeprowadzenia restrukturyzacji poprzez stopniowe przeniesienie całej działalności do nowo utworzonej spółki komandytowej zmienił formę prowadzo­nej działalności na spółkę z ograniczo­ną odpowiedzialnością, na podstawie art. 5841 Ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Z dniem wpisu do rejestru przed­siębiorców spółki z o.o. nastąpiła utra­ta bytu przedsiębiorcy, a wnioskodawca stał się jedynym wspólnikiem przekształ­conej spółki. Wyrejestrował działalność z CEIDG. Następnie doszło do kolejnego etapu restrukturyzacji, tj. przekształce­nia spółki z ograniczoną odpowiedzial­nością w spółkę komandytową na pod­stawie art. 551 § 1 i nast. KSH oraz art. 575 i następne KSH. Spółka prze­kształcana stała się spółką przekształ­coną z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia). W nowo utworzonej spółce komandytowej wnioskodawca jest komandytariuszem, zaś komplementa­riuszem jest spółka z o.o., w której jest wspólnikiem. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodaw­ca wytworzył znak towarowy, do którego posiada prawa ochronne zarejestrowa­ne w Urzędzie Patentowym Rzeczypo­spolitej Polskiej na podstawie przepisów Ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Wskazane pra­wo ochronne do znaku towarowego nie zostało ujęte jako wartość niematerialna i prawna dla celów podatkowych w poza­rolniczej działalności gospodarczej wnio­skodawcy, bowiem znak został wytwo­rzony we własnym zakresie.

W ramach przeprowadzanej restruktury­zacji wnioskodawca planuje m.in. prze­kazać w drodze darowizny na rzecz spółki komandytowej, w której jest komandyta­riuszem, prawo ochronne do zarejestro­wanego znaku towarowego związanego z prowadzonym przedsiębiorstwem. Bę­dzie on używany do celów prowadzo­nej działalności gospodarczej przez jej wspólników w ramach tej spółki, a prze­widywany okres jego używania będzie dłuższy niż 1 rok. Wartość początko­wa wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa do znaku towarowego nabytego w drodze darowizny zostanie ustalona wedle wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny na podstawie spo­rządzonej wyceny. To właśnie wycena wedug wartości rynkowej daje realną korzyść podatkową.

Należy zauważyć, że w związku z tym wobec wnioskodawcy nie powstanie ja­kikolwiek przychód podatkowy wynika­jący z dokonania darowizny wartości niematerialnych i prawnych w postaci prawa do znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem. Wartość darowizny będzie przychodem (w stosunku do posiadanych udziałów w zyskach spółki osobowej) je­dynie dla tych wspólników, którym nie przysługiwało prawo do znaków towa­rowych. W przypadku wspólnika, któ­ry przekaże w formie darowizny prawa do znaku towarowego, przychód z ty­tułu nieodpłatnych świadczeń nie po­wstanie. Analogiczne stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu m.in. w interpretacjach indywidualnych: z 5 listopada 2013 r. (znak ILPB1/415-895/13-4/AA), z 29 lipca 2014 r. (znak ILPB1/415-490/14-2/AG) oraz z 2 marca 2015 r. (znak ILPB1/415-1405/14-4/AN).

 

 

Korzyści podatkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Jak wiadomo, darowizny pomiędzy naj­bliższymi (tzw. grupa zerowa) są wolne od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem dopełnienia kilku prostych for­malności, jak sporządzenie umowy da­rowizny, wycena rzeczywista darowizny, zgłoszenie jej do US. Z kolei ustawa o po­datku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość amortyzacji praw własności przemysłowej, które uznawane są na gruncie PIT za wartości niemate­rialne i prawne. Amortyzacja tego rodzaju dobra możliwa jest pod warunkiem wy­dania przez Urząd Patentowy stosownej decyzji (tzw. świadectwo ochronne). War­tość początkowa w razie nabycia w dro­dze darowizny ustalana jest na podstawie wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. W praktyce wyceny dokonuje biegły lub rzecznik patentowy. Roczny odpis amortyzacyjny nie może być wyższy aniżeli 20%.
Wartość darowizny będzie jednocześnie podstawą do naliczania kosztów amorty­zacji znaku towarowego, co może przy­nosić pewne korzyści natury podatkowej.

Reasumując, jeśli biegły np. wyce­ni wartość rynkową znaku towarowe­go na 2 000 000,00 zł to roczny od­pis amortyzacyjny będzie wynosił 400 000,00 zł.

Sonia Kozub-Skalska, Prezes Zarządu w Kancelarii Finansowo-Księgowej „Expert”® Sp. z o.o.


1. S. Kozub-Skalska: Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez.wycenę znaku towarowego – ocena korzyści.podatkowych i biznesowych, „Zarządzanie wartością przed­siębiorstw w warunkach niepewności, zmien­ności i nieprzewidywalności”. Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, 2016, s. 123-135.
2. S. Kozub-Skalska: Metody agresywnej optymalizacji podatkowej w dobie rozwijającej się konkurencji w sieci na przykładzie wyce­ny i amortyzacji znaku towarowego. Zeszyty Naukowe.Wydziału Zamiejscowego w Chorzo­wie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 17, Chorzów 2015, s. 43-61.

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji