...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Księga wieczysta – co można z niej wyczytać? (Notariusze dla Mistrza Branży)

Zakup nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej czy wyłącznie mieszkaniowym z reguły jest wydarzeniem niecodziennym. Do takiej transakcji warto się przygotować i dowiedzieć jak najwięcej o przedmiocie planowanej inwestycji. Ustaleniu stanu prawnego nieruchomości służą księgi wieczyste.

Co do zasady dla każdej nieru­chomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Obecnie są one zakładane i prowadzone w systemie te­leinformatycznym. Co więcej, gdy znamy numer księgi wieczystej nieruchomości, którą jesteśmy zainteresowani, możemy przeglądać ją przez elektroniczną prze­glądarkę ksiąg wieczystych dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Spra­wiedliwości.

Księgi wieczyste są jawne. Dlatego nie można zasłaniać się nieznajomością za­wartych w nich wpisów ani wniosków,
o których uczyniono wzmiankę. Wzmianka o wniosku sugeruje, że do księgi wieczy­stej wpłynął wniosek o dokonanie jakiegoś wpisu bądź o wykreślenie z niej jakiegoś wpisu. W razie pozytywnego rozpoznania, tj. uwzględnienia złożonego wniosku, treść księgi wieczystej ulegnie zmianie.

Działy księgi wieczystej
Księga wieczysta składa się z czterech działów: pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związa­nych z jego własnością, drugi zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rze­czowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nierucho­mością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipo­tek, zaś dział czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Dział pierwszy księgi wieczystej dzieli się na dział I-O, czyli oznaczenie nierucho­mości, i dział I-Sp, czyli spis praw zwią­zanych z własnością. Z pierwszego z nich dowiemy się np. o numerze ewidencyj­nym działki bądź działek, z których skła­da się nieruchomość gruntowa, numerze lokalu czy budynku, w jakim znajduje się lokal, jego przeznaczeniu, miejscu poło­żenia nieruchomości czy jej powierzchni.

 

 

W dziale II wpisuje się dane właściciela nieruchomości. W przypadku gdy właści­cieli jest kilku, wpisuje się również wyso­kość przysługujących im udziałów, a w przypadku właścicieli pozostających w związku małżeńskim – rodzaj własności przysługującej małżonkom (najczęściej jest to małżeńska majątkowa wspólność ustawowa).

Dział III przeznaczony jest do dokony­wania m.in. wpisów o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nie­ruchomość, takich jak służebność osobi­sta mieszkania czy służebność gruntowa drogi koniecznej. Zamieszcza się tu także informacje o innych obciążeniach nieru­chomości, np. zajęciu komorniczym z ty­tułu zalegania z opłatami czynszowymi bądź z tytułu innych długów właściciela, czy np. ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Dział ten służy również ujaw­nieniu roszczeń co do nieruchomości, np. o przeniesienie prawa własności w związ­ku z zawartą przedwstępną umową sprze­daży danej nieruchomości.

Dział IV służy zamieszczaniu wpisów do­tyczących hipotek. Chodzi tu zarówno o hipoteki umowne ustanawiane cho­ciażby w związku z zawartą z bankiem umową kredytu hipotecznego, jak i hi­poteki przymusowe powstające z mocy przepisów prawa, np. na zabezpieczenie wierzytelności ZUS z tytułu niezapłaco­nych składek.


Aktualizacja wpisów
Często zdarza się, że wpisy w księdze wieczy­stej są niepełne bądź nieaktualne. Notariusz podpowie wówczas, jakie dokumenty nale­ży przedłożyć do sporządzenia aktu notarial­nego celem wykreślenia zbędnych wpisów, przykładowo służebności wpisanej na rzecz nieżyjącej już osoby. Wyjaśni również, jakie skutki wiążą się z nabyciem nieruchomości, np. z wpisaną w księdze hipoteką, jeśli taka jest wola nabywcy.

Na koniec warto wspomnieć, że od 1 lipca 2016 roku nastąpiła elektronizacja postę­powania wieczystoksięgowego. Oznacza to, że w przypadku gdy akt notarialny za­wiera przeniesienie własności lub ustano­wienie prawa podlegającego ujawnieniu
w księdze wieczystej, notariusz nie później niż w dniu jego sporządzenia składa wniosek
o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Anna Milewska


Notariusze dla „Mistrza Branży” – cykl artykułów dotyczących spraw prawnych związanych z tworzeniem, orga­nizacją, rozwojem, przekształceniem i sukcesją w branżo­wej działalności gospodarczej w warun­kach gospodarki rynkowej. Cykl powstaje przy współpracy z notariuszami. Koordynator cyklu: dr Andrzej Rataj notariusz w Poznaniu


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji