...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Co to jest przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa cywilnego (Notariusze dla Mistrza Branży)

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien swoje działania rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi pojęciami definiującymi przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czym w rozumieniu prawa cywilnego jest przedsiębiorstwo?

Definicja przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo w rozumie­niu kodeksu cywilnego jest zorganizo­wanym zespołem składników niemate­rialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodar­czej. Obejmując w całości różnorodne składniki, jest ono zatem zbiorem praw i elementów połączonych przez przedsię­biorcę w pewną uporządkowaną całość. Definicja zawarta w kodeksie cywilnym nie nawiązuje zatem do osoby właścicie­la. Przedsiębiorcy przysługuje natomiast prawo do przedsiębiorstwa, które można określić jako „własność przedsiębiorstwa”.

Skład przedsiębiorstwa
W skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki niemajątkowe i ma­jątkowe powiązane ze sobą funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.
Przedsiębiorstwo obejmuje w szczegól­ności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsię­biorstwo lub jego wyodrębnione części (na­zwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomo­ści, w tym urządzeń, materiałów, towa­rów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzier­żawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosun­ków prawnych;
4. wierzytelności, prawa z papierów war­tościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności prze­mysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowa­dzeniem działalności gospodarczej.


Wyliczenie to ma charakter przykładowy i nie oznacza, że przedsiębiorstwo musi zawierać w sobie wszystkie te elementy.
Analizując pojęcie przedsiębiorstwa na bazie kodeksu cywilnego, należy zaznaczyć, że przepisy nie nawiązują do najważniejszego składnika przed­siębiorstwa, jakim są jego pracownicy. Kwestie te reguluje kodeks pracy. Kla­sycznym przykładem ingerencji kodeksu pracy w przedsiębiorstwo jest przejęcie zakładu pracy przez inny podmiot, gdzie przewiduje się wstąpienie z mocy pra­wa nowego pracodawcy w stosunki pracy z pracownikami przejmowanego zakładu.

Czynność dotycząca przedsiębiorstwa
Skoro przedsiębiorstwo jest połączeniem zespołu składników materialnych i nie­materialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, to dopuszczal­ne jest tym samym dokonanie czynności prawnych mających za przedmiot całe przedsiębiorstwo. Możliwe jest zatem zbycie przedsiębiorstwa (np. w formie umowy sprzedaży, darowizny czy zamia­ny), wydzierżawienie albo ustanowienie na nim użytkowania. Do dokonania ta­kich czynności niezbędna będzie wizyta w kancelarii notarialnej – na umowie do­tyczącej przedsiębiorstwa notariusz po­świadczy notarialnie podpisy stron tej umowy. W niektórych przypadkach, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą pra­wa do nieruchomości, niezbędne będzie sporządzenie aktu notarialnego.

Czynność prawna dotycząca przedsiębior­stwa obejmuje zatem wszystko, co wcho­dzi w jego skład, chyba że co innego wy­nika z treści czynności lub z przepisów szczególnych. Oznacza to, że strony np. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa mogą wyłączyć z niej jego określone składniki.

Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania przedsiębiorstwa
Należy wiedzieć, że w skład przedsiębior­stwa nie wchodzą długi związane z jego prowadzeniem. Nie oznacza to jednak, że osoba nabywająca przedsiębiorstwo nie odpowiada za takie długi. Otóż, zgodnie z przepisami kodeksu cywilne­go nabywca przedsiębiorstwa odpowia­da za długi tego przedsiębiorstwa soli­darnie, to jest razem ze zbywcą, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o nich, pomimo zachowania należytej staranno­ści (nie należy tego mylić z łatwością do­wiedzenia się). Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty długów wynikających z prowadzenia tego przedsiębiorstwa od zbywcy i nabywcy oraz od każdego z nich z osobna. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłą­czyć ani ograniczyć.

Anna Krygier, notariusz w Pile

Notariusze dla „Mistrza Branży”
– cykl artykułów doty­czących spraw prawnych związanych z tworze­niem, organizacją, roz­wojem, przekształceniem i sukcesją w branżowej działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Cykl powstaje przy współpracy z no­tariuszami. Koordynator cyklu: dr Andrzej Rataj, notariusz w Poznaniu

Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji