...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , CSB-System Polska Sp. z o.o., materiał promocyjny

Planowanie produkcji w Systemie CSB

Produkcja obejmuje kilka obszarów, których optymalna organizacja oraz pełna integracja pozwala na osiąganie założonych celów. Punktem wyjścia dla każdego zakładu produkcyjnego są oczywiście receptury, ich warianty, kalkulacje i optymalizacja.

Zapewnienie prawidłowych procesów produkcyjnych wymaga precyzyjnego planowania, realizacji (rejestracji) oraz szczegółowego rozliczenia produkcji (w powiązaniu z gospodarką magazynową).  Do dziennego planowania na wydziałach produkcyjnych niezbędne jest narzędzie, które pozwoli na uwzględnianie czynników wpływających na ów proces. Oprócz podstawowego zapotrzebowania na materiały trzeba uwzględ­nić możliwości parku maszynowego oraz dostępność materiałów i surowców.

Baza danych w planowaniu
Z najprostszym sposobem planowania ma­my do czynienia w sytuacji, gdy produkcja odbywa się wyłącznie w oparciu o zamó­wienia klientów. W takim przypadku po­przez naciśnięcie klawisza system generuje odpowiednie zlecenia produkcyjne realizo­wane następnie na poszczególnych wydzia­łach produkcyjnych. Oczywiście wszyst­ko dzieje się pod nadzorem planisty, który może ingerować w przygotowane zlecenia produkcyjne. W przypadku gdy produkcja rozpoczyna się jeszcze przed zarejestrowaniem wszystkich zamówień, niezbędne jest narzędzie do pla­nowania produkcji w kontekście przewidy­wanych zamówień klientów, bowiem okre­ślanie zapotrzebowania nie opiera się tylko na podstawie przyjętych zamówień, ale również danych z planowania sprzedaży. Łączne zapotrzebowanie na produkty goto­we, a tym samym plan produkcji, wyliczany jest na podstawie aktualnego stanu maga­zynowego, stanu minimalnego, zamówień sprzedaży oraz planu sprzedaży. Ważną rolę odgrywa również możliwość sięgania do danych historycznych i uwzględniania ich w modelu planowania (wielkość sprze­daży w święta, tłusty czwartek, komunie etc.). Wielostopniowe planowanie produk­cji uwzględnia różny czas produkcji dla danego asortymentu i czas przezbrojenia maszyn (czynniki przedłużające proces produkcyjny). Elastyczne narzędzie do pla­nowania pozwala na konfigurowanie do­wolnych procedur oraz trwałe zapisywanie tych konfiguracji w bazie danych.Jak to wygląda w praktyce?
Jeśli wybierze się datę produkcji, wydział produkcji, maszynę i asortyment jako po­ziomy (kryteria) sortowania, to w oknie sum i zapotrzebowania można natych­miast odczytać, jakie zostało zaplanowa­ne ilościowe obciążenie, czas produkcji itd. na dzień, wydział, maszynę lub zlecenie, względnie jakie jest zapotrzebowanie na materiały i surowce oraz pokrycie na po­szczególnych poziomach. Aby usprawnić proces planowania pro­dukcji większej liczby asortymentu, sy­stem oferuje m.in. wsadowe przejmo­wanie propozycji ilości produkcyjnych, określanie optymalnych wielkości wsadów. Potwierdzenie zakończenia planowania po­woduje automatyczne przekazanie danych do modułów Systemu CSB. Mogą to być zlecenia produkcyjne, zlecenia na wydziały etykietowania towarów, logistyczne zlece­nia przesunięć międzymagazynowych lub zlecenia zaopatrzeniowe na produkcję zle­coną lub zakup potrzebnych materiałów i surowców. Wygenerowane i bezpośrednio zapisane w systemie wyniki planowania (ilości zle­ceń, czas i data zleceń, obłożenie maszyn, zapotrzebowanie na surowce i materiały, personel) są bezpośrednio dostępne w sy­stemie i mogą być uwzględnione w dal­szych czynnościach planowania.

System kontroluje i informuje użytkownika
o ewentualnych skutkach zatwierdzonych pla­nów. Jeśli zaplanowane działania prowadzą do niedoborów zasobów, to planista otrzymu­je pełną informację o ich wielkości, a następ­nie może samodzielnie dokonać koniecznych modyfikacji. Wsparciem są również graficzne narzędzia optymalizacji. Na ekranie monitora są wizualizowane zlecenia razem ze wszyst­kimi wariantami produkcyjnymi, dzięki cze­mu użytkownik ma możliwość wygenerowa­nia optymalnej propozycji przy uwzględnieniu wszystkich wariantów produkcji zdefiniowa­nych w danych bazowych. Na podstawie zdefiniowanych warunków i za­pisanych danych system może sam wygene­rować propozycje, które są następnie potwier­dzane lub weryfikowane przez planistę. Takie działanie ma zastosowanie najczęściej w sy­tuacjach, kiedy pewne priorytety lub warunki nie dają się zapisać w ramach danych bazo­wych planowania. Algorytm ten wykorzystuje szereg parametrów optymalizacyjnych, któ­rym można nadać różne priorytety (najkrót­szy czas procesu, najwcześniejszy możliwy czas startu, optymalizacja czasu przezbroje­nia, najszybszy możliwy czas zakończenia). Narzędzie do planowania produkcji działa skutecznie tylko wtedy, kiedy ma bezpośred­ni dostęp do wszystkich niezbędnych z punk­tu widzenia planowania danych. Tworzenie i wdrażanie w pełni zintegrowanych rozwią­zań IT umożliwiających takie planowanie musi być wsparte gruntowną wiedzą o tech­nologii i procesach produkcyjnych. Oprogra­mowanie CSB-System oferuje specyficzne dla branży piekarskiej i cukierniczej rozwiązania oraz funkcje, pozwalając skutecznie i precy­zyjnie planować produkcję już w standardzie oprogramowania.

Adam Steć

Bieżące wydanie czasopisma

Czym wyróżnia się marcepan królewiecki? Czy rzemieślnicza piekarnia to najpewniejszy biznes? Dla kogo mleko A2? Jak powstają zefirki?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji