...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Podstawy znakowania Cz. III – Wykaz składników, składnik złożony

Podczas weryfikacji etykiet oraz w czasie szkoleń ze znakowania bardzo często pojawia się problem z właściwym zapisaniem wykazu składników, a szczególnie składników złożonych. Czy taki diabeł straszny? Nie, ale na pewno złożony. Wystarczy zapamiętać parę zasad i wyjątków, o czym poniżej.

W pamięci wielu osób ciągle tkwi nieaktualny już zapis rozpo­rządzenia w sprawie znakowa­nia środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych z 2002 r., któ­ry mówił, że wykaz składnika złożonego podaje się, gdy stanowi on co najmniej 25% gotowego produktu: „W przypadku składnika złożonego z kilku składników, który stanowi co najmniej 25% goto­wego środka spożywczego, w wykazie składników tego środka podaje się nazwę takiego składnika złożonego wraz z wy­szczególnieniem występujących w nim składników, według ich masy w porządku malejącym”. Zapis ten został zmieniony w rozporządzeniu w sprawie znakowania środków spożywczych z 2007 r. Wydaje się, że przyczyną wielu błędów na ety­kietach częściej jest zapis z wcześniej obowiązującego rozporządzenia niż chęć zatajenia składu wprowadzanych do ob­rotu produktów.

Składnik złożony
Składnik złożony to składnik, który sam w sobie jest produktem zawierającym więcej niż jeden składnik. Składniki wchodzące w skład składnika złożone­go należy wymienić w wykazie składni­ków; nie wystarczy podać wyłącznie na­zwy składnika złożonego, np. nadzienie owocowe, czekolada mleczna, musztar­da, marmolada różana, krem waniliowy, polewa kakaowa.
Składnik złożony może być wymieniony pod swoją nazwą w wykazie składników, gdy są to nazwy określone w prawie lub są zwyczajowo rozumiane przez konsu­mentów, pod warunkiem że zaraz po tej nazwie będzie wymieniony skład tego składnika złożonego (np. czekolada użyta w produkcji ciastek lub polewa truskaw­kowa, którą oblane są lody).
Należy tutaj pamiętać o kolejności ma­lejącej, czyli składnik złożony musi być zapisany w odpowiednim miejscu na ety­kiecie (tj. po składniku, którego jest wię­cej w gotowym produkcie). W przypadku wykazu składników składnika złożonego również obowiązuje ta zasada. Innym rozwiązaniem jest niepodawanie nazwy składnika złożonego, a jego składniki zostają wkomponowane pomiędzy inne składniki gotowego produktu, z zacho­waniem kolejności malejącej.

Wyjątki – kiedy nie trzeba podawać składników składnika złożonego
Wykaz składników w przypadku skład­ników złożonych nie jest obowiązkowy, gdy skład składnika złożonego jest zde­finiowany w unijnych aktach prawnych, o ile składnik złożony stanowi mniej niż 2% produktu gotowego (np.: marmolada, dżem, sok owocowy, czekolada mleczna). Jeśli np. zawartość czekolady mlecznej w ciastkach stanowi mniej niż 2%, nie musi być wymieniany jej skład. Ale jeżeli mamy ciastka w czekoladzie i czekolada ta stanowi 25% całego produktu – na­leży podać wykaz składników czekolady w wykazie wszystkich składników.

Nie ma obowiązku podawania wykazu składników składnika złożonego, jakim jest mieszanka przypraw lub ziół, pod warunkiem że stanowi mniej niż 2% pro­duktu gotowego, a także gdy składnik złożony jest środkiem spożywczym, w przypadku którego nie wymaga się wykazu składników. Wyjątkiem są do­datki do żywności.

Podstawa prawna: Cz. E Zał. VII Rozporządzenia Parlamentu Euro­pejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen­tom informacji na temat żywności.

Kategorie składników
Niektóre składniki wchodzące w skład innych produktów mogą być oznaczane nazwą kate­gorii zamiast nazwy szczegółowej, co umoż­liwia skrócenie wykazu składników, np.:
• mieszaninę mąki uzyskaną z dwu lub wię­cej gatunków zbóż zapiszemy: „mąka”; wraz ze wskazaniem zbóż, z których zo­stała uzyskana, w malejącej kolejności wagowej,
• wszystkie przyprawy lub zioła w ilości nie­przekraczającej wagowo 2% środka spo­żywczego zapiszemy: „przyprawy lub mie­szanka przypraw/zioła lub mieszanka ziół”,
• wszystkie rodzaje rozdrobnionych pieczo­nych produktów zbożowych – odpowied­nio: „bułka tarta” lub „suchary”,
• wszystkie rodzaje białek mleka (kazeiny, kazeiniany, a także białka z serwatki) i ich mieszanki: „białka mleka”,
• skrobię oraz skrobię modyfikowaną na drodze fizycznej lub enzymatycznej zapisujemy: „skrobia”,
• wszystkie rodzaje sera, gdy ser lub mie­szanka serów stanowi składnik inne­go produktu, pod warunkiem że nazwa i grafika takiego produktu nie odnoszą się do żadnego rodzaju sera, zapiszemy po prostu: „ser”.

Podstawa prawna: Zał. VII Cz. B Rozporządzenia Parlamentu Euro­pejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen­tom informacji na temat żywności.

Zapis tłuszczów w wykazie składników
Jeśli używamy kilku rafinowanych olejów po­chodzenia roślinnego, możemy je grupować i zapisać w odpowiednim miejscu na etykie­cie (zachowując kolejność malejącą): „oleje roślinne” – z podaniem oznaczeń źródeł ro­ślinnych, np.: „oleje roślinne (słonecznikowy, sojowy, rzepakowy)”. Jeśli używamy jednego oleju pochodzenia roślinnego, na etykiecie można pominąć słowo „roślinny” i od razu podać jego źródło pochodzenia, np.: „olej słonecznikowy”. Podobnie z rafinowanymi tłuszczami pochodzenia roślinnego – mogą być grupowane w wykazie składników pod nazwą „tłuszcze roślinne” z następującym po tej nazwie wykazem określeń źródeł ro­ślinnych. W przypadku oleju czy tłuszczu uwodornionego należy zapisać określenie: „całkowicie/lub częściowo uwodorniony/utwardzony”.

Jeśli używamy rafinowanych olejów pocho­dzenia zwierzęcego lub rafinowanych tłusz­czów pochodzenia zwierzęcego, na etykiecie wystarczy zapisać: „olej/tłuszcz” z przymiot­nikiem „zwierzęcy” albo oznaczeniem okre­ślonego pochodzenia zwierzęcego. W przy­padku oleju czy też tłuszczu uwodornionego musi towarzyszyć określenie: „całkowicie uwodorniony/utwardzony” lub: „częściowo uwodorniony/utwardzony”.

Zapis składników, które można wzajemnie zastępować
Składniki podobne lub wzajemnie zastępo­walne, które mogą być stosowane podczas wytwarzania lub przygotowania żywności, bez zmiany jej składu, charakteru lub po­strzeganej wartości, o ile stanowią mniej niż 2% gotowego produktu, mogą być zapisa­ne w wykazie składników z użyciem słów: „zawiera … i/lub …”, o ile co najmniej jeden z maksymalnie dwóch składników występuje w produkcie gotowym. Zapis ten nie ma za­stosowania do substancji dodatkowych ani składników alergennych. Najczęściej zapis ten stosuje się do cukru i syropu glukozo­wo-fruktozowego, które są stosowane za­miennie.

Podstawa prawna: Załącznik VII Część A Rozporządzenia Parla­mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

O czym jeszcze warto wiedzieć?
W wykazie składników obowiązują oddzielne zasady podawania substancji dodatkowych, aromatów oraz alergenów. Zasady te były omawiane we wcześniejszych wydaniach „Mistrza Branży”.


 

Aktualne wymagania zgodne z Rozporządzeniem nr 1169/2011
1. W wykazie składników należy wymienić wszystkie składniki użyte do produk­cji, zarówno surowce podstawowe, jak: mąka, cukier, jaja, tłuszcz, jak i pozo­stałe: przyprawy, aromaty, substancje dodatkowe.
2. Składniki są wymieniane w kolejności malejącej, czyli zaczynamy od skład­nika, którego w momencie użycia jest najwięcej, do składnika, którego jest najmniej. W przypadku składników, które stanowią mniej niż 2% gotowego produktu, można je wymieniać w dowolnej kolejności.
3. Wykaz składników powinien być poprzedzony słowem „składniki” lub sformułowaniem zawierającym ten wyraz.
Przykłady błędów: skład, wykaz surowców, skład surowcowy

Podstawa prawna: Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

 
Wyjątki – kiedy nie trzeba podawać wykazu składników
• Podanie wykazu składników nie obowiązuje w przypadku:
• produktów zawierających jeden składnik, gdy ich nazwa jest identyczna z nazwą składnika lub nazwa umożliwia wyraźne zidentyfikowanie charakteru składnika (np.: mąka żytnia, płatki owsiane, siemię lniane),
• świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków, które nie są obrane, pokrojone ani podobnie przygotowane,
• wody gazowanej, której opis wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla,
• octu uzyskanego z jednego podstawowego produktu metodą fermentacyjną, pod warunkiem że nie zostały dodane inne składniki,
• sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany/śmietanki, do których nie zostały dodane składniki inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobno­ustrojów niezbędne do produkcji lub – w przypadku sera innego niż ser świeży i ser topiony – sól potrzebna do jego produkcji.

Podstawa prawna: Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności 

Bieżące wydanie czasopisma

Jaki krem do przekładania, a jaki do tynkowania tortu? Od czego zacząć wegańską rewolucję w cukierni? Co to jest crookie? I czym się różnią świderki Ice Dream Team?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji