...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Jeszcze więcej witaminy D w drożdżach i chlebie

Już ponad 90% Polaków ma niedobory witaminy D – alarmują lekarze. W przemyśle spożywczym rośnie pula produktów spożywczych wzbogaconych w tę witaminę. W USA są to mleko i jogurt, płatki śniadaniowe, sok pomarańczowy oraz margaryna. W Europie wzbogaca się margarynę i płatki śniadaniowe. A co z pieczywem?

Witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Termin ten odnosi się do wita­miny D1 (kalcyferol), witaminy D2 (ergo­kalcyferol) i witaminy D3 (cholekalcyferol). Aż 90% tej witaminy obecnej w organi­zmie jest dostarczane z zewnątrz. Chole­kalcyferol jest syntetyzowany w skórze lub pozyskiwany z pożywienia (głównie ryby morskie, tran). Natomiast ergokalcyferol powstaje z ergosterolu występującego w drożdżach i grzybach kapeluszowych.

Według szacunków niedobór witaminy D do­tyczy ponad 50% populacji na świecie, w Polsce ten problem dotyka ponad 90% populacji (!). Jakie są skutki braku jed­nej z najważniejszych witamin? Wiadomo, że niedostateczna jej ilość przyczynia się do krzywicy u dzieci i osteoporozy u osób starszych, ale na tym nie koniec. Jej brak zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób zapalnych, autoimmuno­logicznych oraz nowotworów: piersi, pro­staty, jelita grubego.
W 2012 r. zostały zaktualizowane normy1 zapotrzebowania na składniki odżywcze dla ludności Polski. Dla niemowląt i dzieci zale­cany jest poziom 5 µg witaminy D, dla mło­dzieży i dorosłych w wieku do 50-60 lat – 10 µg, a powyżej 66 lat – 15 µg witaminy D.

Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, pod redakcją prof. dr. hab. med. Mirosława Jarosza, IŻŻ, 2012 r.

Nowe drożdże – nowa żywność
Jak powstają drożdże o większej zawar­tości witaminy D? Jest to proces w 100% naturalny. Drożdże piekarskie (Saccha­romyces cerevisiae) są poddawane dzia­łaniu światła ultrafioletowego w celu przekształcenia ergosterolu w witaminę D2 (ergokalcyferol). Zawartość witaminy D2 w koncentracie drożdżowym waha się w przedziale 1 800 000-3 500 000 IU wi­taminy D/100 g (450-875 µg/g). W efekcie powstaje produkt w postaci sypkich gra­nulek o jasnobrązowej barwie.
12 grudnia 2013 r. w Opinii naukowej dotyczącej bezpieczeństwa stosowania drożdży piekarskich poddanych promie­niowaniu UV Europejski Urząd ds. Bez­pieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że poddane promieniowaniu UV drożdże piekarskie o zwiększonej zawartości wi­taminy D2 są bezpieczne w warunkach stosowania zgodnych z przeznaczeniem. Natomiast 24 czerwca 2014 r. została wydana Decyzja Komisji zezwalająca na wprowadzenie do obrotu drożdży piekarskich poddanych promienio­waniu UV (Saccharomyces cerevi­siae) jako nowego składnika żyw­ności, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Euro­pejskiego i Rady.

 

Przypominamy, że nową żywnością są składniki, które dotychczas nie były w znacznym stopniu spożywane w kra­jach Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r. Podana data jest datą umowną – datą wejścia w życie Rozporzą­dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 258/97 regulującego kwestie nowej żywności. Aby nowa żywność znalazła się na rynku, musi przejść skomplikowa­ną i niekiedy długotrwałą procedurę oce­ny bezpieczeństwa zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu.

Tylko wydanie decyzji Komisji Europejskiej zezwalającej na wprowadzenie do obro­tu konkretnego produktu bądź składnika upoważnia przedsiębiorcę do sprzedaży nowej żywności lub nowego składnika żywności we Wspólnocie. Drożdże pie­karskie poddane promieniowaniu UV po­zytywnie przeszły taką procedurę, zosta­ły uznane za bezpieczne i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Unii jako nowy składnik żywności do wzbogacania pro­duktów spożywczych w witaminę D2.

   
 

Dopuszczalne zastosowanie drożdży piekarskich poddawa­nych promieniowaniu UV
• chleb i bułki drożdżowe w ilości 5 µg witaminy D2/100 g produktu końcowego,
• drożdżowe pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie w ilości 5 µg witaminy D2/100 g produktu końcowego.
Ilość 5 µg witaminy D pokrywa 100% zapotrzebowania na tę witaminę.

 

 

Pieczywo wzbogacone w witaminę D
Pieczywo z dodatkiem drożdży o zwiększonej zawartości witaminy D2 nie będzie już zwy­kłym pieczywem, ale pieczywem wzboga­conym. Wzbogacanie żywności to dodatek jednego lub kilku składników odżywczych do środków spożywczych, bez względu na to, czy naturalnie wstępują w środku, czy nie, w celu zapobiegania, korygowania niedobo­rów jednego lub więcej składników odżyw­czych w całych populacjach lub określonych grupach ludności.

W zakresie wzbogacania żywności obowiązu­je Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parla­mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektó­rych innych substancji. Zgodnie z nim można wzbogacać zarówno w witaminę D3 (chole­kalcyferol), jak i D2 (ergokalcyferol).

Pieczywo wzbogacone w witaminę D w sprzedaży
Przed wprowadzeniem do obrotu żywności wzbogaconej należy złożyć powiadomienie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) oraz pamiętać o właściwym opracowaniu etykiety. Ponadto drożdże piekarskie podda­ne promieniowaniu UV muszą być oznaczane na etykiecie pieczywa je zawierającego jako „drożdże z witaminą D” lub „drożdże z wita­miną D2”. Obowiązkowo na takich produk­tach musi być podana wartość odżywcza.

 

Od 13 grudnia 2014 r. będzie nas obowią­zywać tabela wartości odżywczej określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskie­go i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 li­stopada 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywno­ści. Informacja o wartości odżywczej musi zawierać: wartość energetyczną oraz ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyco­nych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli w przeliczeniu na 100 g. Dodatkowo informacje te mogą być podane w przeli­czeniu na porcję produktu, pod warunkiem że na etykiecie będzie opisana wielkość por­cji i podana informacja, ile porcji zawiera opakowanie produktu. Poza wymieniony­mi elementami wartości odżywczej w tabeli należy podać zawartość witaminy D, którą dodatkowo trzeba wyrazić jako procentową zawartość realizacji referencyjnych wartości spożycia (RWS). Jeśli 100 g pieczywa zawie­ra 5 µg witaminy D – wartość ta pokrywa 100% RWS.

Należy pamiętać, że żywności nie możemy przypisywać właściwości leczniczych lub za­pobiegania chorobom, ale zapewnienie spo­życia z dietą odpowiedniej ilości witaminy D będzie miało wpływ na zmniejszanie ry­zyka występowania chorób, tj. osteoporoza, depresja, niektóre nowotwory.

 

Ile witaminy D jest w drożdżach? (na przykładzie drożdży piekarskich Vita D firmy Lallemand)
Drożdże o zwiększonej zawartości witaminy D to szansa na rozszerzenie asortymentu polskich piekarni o pieczywo, które efektywnie uzupełni dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w diecie. Firma Lallemand, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych konsumen­tów, szukających składników naturalnych i bogatych w witaminę D, zaproponowała Drożdże piekarskie Vita D.
Produkt ten w naturalny sposób wzbogaca wyroby piekarskie w witaminę D. Bez względu na rodzaj zastosowanych drożdży (Vita D świeże mleczko drożdżowe, Vita D świeże drożdże prasowane, Vita D drożdże instant) wyższa zawartość witaminy D w gotowym asortymencie utrzymuje się na podobnym poziomie nawet do 14 dni (co prezentuje poniższa tabelka). Co istotne, drożdże Vita D zachowują wszystkie swoje właściwości w procesie rozrostu/garowania ciasta.

Wyrób gotowy

Rodzaj drożdży

Zawartość witaminy D w pieczywie – po 4 dniach przechowywania w temp. pokojowej

Zawartość witaminy D w pieczywie – po 14 dniach przechowywania w temp. Pokojowej

Biały chleb

na regularnym mleczku drożdżowym

<0,5

<0,5

na aktywnym mleczku drożdżowym o zwiększonej zawartości witaminy D (36,1 mcg/100 g)

35,25

34

na nieaktywnych drożdżach suchych o zwiększonej zawartości witaminy D (20 mcg/100 g)

<21,12

21,72

 

Chleb pełnoziarnisty

na regularnym mleczku drożdżowym

20

<20

na aktywnym mleczku drożdżowym o zwiększonej zawartości witaminy D (20 mcg/100 g)

19,975

20,575

na nieaktywnych drożdżach suchych o zwiększonej zawartości witaminy D (20 mcg/100 g)

19,575

18,9

 Tabela. 1. Bez względu na rodzaj zastosowanych drożdży (Vita D świeże mleczko drożdżowe, Vita D świeże drożdże prasowane, Vita D drożdże instant) wyższa zawartość witaminy D w gotowym asortymencie utrzymuje się na podobnym poziomie nawet do 14 dni

Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności

Bieżące wydanie czasopisma

Jaki krem do przekładania, a jaki do tynkowania tortu? Od czego zacząć wegańską rewolucję w cukierni? Co to jest crookie? I czym się różnią świderki Ice Dream Team?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać

  Aktualny numer Mistrza Branży, zobacz online lub pobierz PDF >>

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji