czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Kontakt

Redakcja oraz dział marketingu "Mistrza Branży"

ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
tel. +48 32 729 96 80
fax +48 32 729 96 70 lub +48 32 790 40 90
(reklama)
(sprawy redakcyjne)
(sprawy związane z portalem)

Artykuł

Czysta etykieta – czysty marketing 0

dodano ,Redakcja PS

Zwykle większość z nas ma wrażenie, że prawo mu nie sprzyja i nie jest po jego stronie. Ale to właśnie prawo oferuje nam możliwości dobrego wypromowania produktu. Najlepszym przykładem jest etykieta umieszczona na produktach, która jest niezwykle rygorystyczna, a jednocześnie oferuje wiele możliwości.

Wykorzystaj brak wyraźniej granicy prawa i marketingu
Etykieta umieszczona na produkcie musi uwzględniać bardzo rygorystyczne prze­pisy określające: cechy produktu, ter­min ważności, warunki przechowywania, sposób spożycia i wiele innych. Przepisy prawa wymagają informowania o skład­nikach zawartych w produkcie. Oznacza to, że informacja zamieszczona na ety­kiecie jest przez klientów traktowana jako obowiązek prawny, a nie działanie marketingowe.

W tym miejscu zaciera się wyraźna grani­ca między obowiązkiem prawnym a mar­ketingiem, tym bardziej, że zawartość etykiety ma bardzo wysoką wiarygod­ność, dzięki czemu łatwo zawrzeć na niej wartościowy komunikat reklamowy o fak­tach związanych z danym produktem.

Obróć prawo na własną korzyść
Jeśli nasz produkt nie zawiera składników niepożądanych, jak substancje oznaczone symbolem „E”, a także jest wolny od pro­duktów niekorzystnych dla organizmu, nienaturalnych, warto to podkreślić. Pa­radoksalnie, to samo dotyczy składników, które – bez względu na swoje właściwości – są niemodne lub zostały okrzyknięte przez media jako niepożądane.

Chwaląc się swoją etykietą, pamiętaj, że ludzie są wzrokowcami. To głów­nie dlatego wokół nas mnożą się coraz to nowsze certyfikaty i medale. Dlatego zachęcam, aby zaprojektować specjal­ne logo, które samo w sobie nie świad­czy o certyfikowaniu produktu, jednak w oczach konsumenta stanowi gwa­rancję jakości i solidności. Logo równie dobrze może dotyczyć cechy produktu, np. gwarancji świeżości lub chrupkości. Patrząc na nieświadomość dokonywania zakupów przez konsumentów, prawdo­podobnie niewielu z nich przeanalizu­je, co symbolizuje ten znak graficzny. Większość z nich skupi się na logo i za­łoży, że produkt poddany został bada­niom jakościowym, które ktoś wnikliwie przeanalizował i zatwierdził.

Sprzedawaj poprzez edukację
Niektóre produkty, a szczególnie pieczy­wo, często wpływają korzystnie na funk­cjonowanie organizmu. Paradoksem jest więc ukrywanie korzyści spożywania pro­duktów droższych.
Rozwijając myśl związaną z reklamo­waniem produktów przy jednoczesnym uświadamianiu konsumentom ich składu i właściwości, bardzo łatwo przeprowa­dzić kampanię reklamową opartą na in­formacjach zawartych na etykiecie. Prawo polskie zezwala na wykorzystanie w re­klamie faktów oraz porównanie własnych produktów do produktów oferowanych przez konkurencję. Nic nie stoi na prze­szkodzie, aby przygotować prostą grafi­kę, na której obok siebie zestawimy nasz produkt oraz produkt konkurencyjny. Na­stępnie opiszemy je nazwami produk­tów oraz wypiszemy informacje zawarte na etykiecie. Im więcej dodatków typu „E” w produkcie konkurencji, tym lepiej.

Bądź bezkompromisowy względem gorszych konkurencyjnych produk­tów. Jako ekspert w swojej dziedzi­nie poczuj się odpowiedzialny spo­łecznie za poszerzanie świadomości konsumentów na temat dokonywa­nia świadomych zakupów oraz wła­ściwego żywienia.

Produkt, który zawiera więcej natural­nych składników, będzie wyróżniał się na tle pozostałych. Z pewnością jego wytworzenie kosztowało drożej niż pro­dukcja gorszej jakości wyrobów z więk­szą ilością niepożądanych składników, warto więc zwrócić uwagę klienta na to, co konsumuje. Można w tym celu porów­nać własne wyroby dobrej jakości z nie­zdrowymi produktami na rynku. Co wię­cej, forma reklamy tego typu cechuje się wysoką skutecznością, ponieważ umożliwia szybkie porównanie, które może wywołać szok u odbiorcy. Ważny jest także fakt, że bodźce wywołujące najwięcej emocji są najlepiej zapamię­tywane, a także częściej rozmawia się na ich temat. Zresztą każdy inteligent­ny człowiek, widząc podobne produkty o podobnej cenie, różniące się diame­tralnie wpływem na organizm i zdrowie, wybierze ten korzystniejszy dla niego i całej jego rodziny.

Rola sprzedawcy
Ważną rolę w informowaniu klienta o produkcie, jego składnikach oraz wpły­wie na organizm i samopoczucie odgry­wa sprzedawca, który nie tylko podaje klientowi produkt, ale także powinien być jego doradcą. Niestety – rzeczywi­stość jest zupełnie odmienna. Najczę­ściej klient nie wie, co kupuje, ponieważ sprzedawca nie wie, co sprzedaje. Pa­radoksem jest więc fakt, że większość ekspedientek podających produkty zza lady nie zna ani korzyści, ani wad cha­rakteryzujących określony wyrób, przez co nie może realnie wpływać na zwięk­szenie sprzedaży. Nawet jeśli wybaczymy sprzedawcom brak wiedzy i wyszkolenia, trudno zrozumieć brak dostępu do infor­macji przy sklepowych półkach na temat składu produktu, a tym bardziej jego właściwości. To samo można powiedzieć o supermarketach, jednak w przypadku tych punktów sprzedaży być może jest to decyzja świadoma.
Warto zwrócić uwagę na oferowane za pośrednictwem naszej redakcji szkolenia dla Ekspedientek – więcej informacji na
www.MistrzBranzy.pl/ekspedientki .

Wyróżnij się albo zgiń
Etykieta może być najważniejszym spo­sobem dotarcia do właściwego klienta. Przeglądając sklepowe półki, łatwo za­uważyć, że na pierwszy rzut oka więk­szość produktów jest niemalże identycz­na z użytkowego punktu widzenia, przez co trudno jest zakomunikować ich wyjąt­kowość. To kolejny argument, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom grupy docelo­wej i w konsekwencji skłonić do zaku­pu poprzez jasno określoną tożsamość i wizerunek. Wartościowy produkt powi­nien być wsparty solidną marką, która zaspokaja również emocjonalne potrzeby klientów.

Michał Rusek, www.MarketingFanpage.pl

Dodaj swój komentarz
 

Zaloguj się lub dodaj swój komentarz jako gość. Nie posiadasz konta? Zarejestruj się.

 

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe