...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Wartość odżywcza w pytaniach i odpowiedziach

W styczniu 2013 r. i w grudniu 2016 r. Komisja Europejska wydała dodatkowe dokumenty odpo­wiadające na nurtujące pytania producentów żywności w zakresie znakowania, w tym wartości odżywczej. Prezentujemy wybrane zasady, które będą pomocne w opracowaniu obowiąz­kowej tabeli wartości odżywczej umieszczanej na produktach piek-cuk.

Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w spra­wie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – 31.01.2013 r.

• Czy przepisy dotyczące informacji o wartości od­żywczej określone w rozporządzeniu w sprawie infor­mowania o żywności mają zastosowanie do wszystkich środków spożywczych?
Przepisy te nie mają zastosowania do niżej wymienionych środ­ków spożywczych, do których stosuje się właściwe dla nich przepisy w zakresie etykietowania:
–  suplementy diety;
–  naturalne wody mineralne;
–  żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli nie istnieją żadne szczególne przepisy dotyczące poszcze­gólnych aspektów informacji o wartości odżywczej.


• Jakie informacje należy podać?
Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej musi obejmować wszystkie poniższe elementy oraz ilość jakiegokolwiek składnika odżywczego, dla którego złożono oświadczenie żywieniowe, lub innej substancji, dla której złożono oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne: wartość energetyczna, a także ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Wartość energetyczną należy podawać w kJ (kilodżulach) oraz kcal (kilokaloriach). Jako pierwszą należy podać wartość w kilodżulach, a następnie wartość w kilokaloriach. Można stosować skróty kJ/kcal. Kolejność prezentowanych informacji powinna być następująca:

Wartość energetyczna:
• tłuszcz
w tym: – kwasy tłuszczowe nasycone
• węglowodany
w tym: – cukry
• białko
• sól


O ile pozwala na to dostępne miejsce, informację należy przedstawić w formie tabeli wraz z uszeregowanymi war-tościami liczbowymi. Format liniowy jest dopuszczalny, gdy miejsce na to nie pozwala. Do informacji o wartości odżyw­czej zastosowanie mają zasady dotyczące minimalnego roz­miaru czcionki: informację tę należy drukować, stosując roz­miar czcionki o wysokości x wynoszącej co najmniej 1,2 mm. W przypadku opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia jest mniejsza niż 80 cm2, wysokość x musi wy­nosić co najmniej 0,9 mm. Wysokość x zdefiniowano w załącz­niku IV do rozporządzenia w sprawie informowania o żywności
(Uwaga: żywność w opakowaniach lub pojemnikach, których największa powierzchnia wynosi mniej niż 25 cm2, jest zwolniona z obowiązku podawania na niej in­formacji o wartości odżywczej).

W przypadku gdy wartość energetyczna lub ilość składnika (składników) odżywczego (odżywczych) w produkcie jest zniko­ma, informacje dotyczące tych elementów można zastąpić ko­munikatem „zawiera znikome ilości…”, który umieszcza się bez­pośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej. W przypadku żywności nieopakowanej, jeśli dobrowolnie chce­my zamieścić tabelę, treść informacji o wartości odżywczej można ograniczyć do podania wartości energetycznej lub war­tości energetycznej łącznie z ilością tłuszczu, nasyconych kwa­sów tłuszczowych, cukrów i soli.


•  Czy można stosować inne formy wyrażania informacji?
Oprócz wspomnianych form wyrażania informacji (w przelicze­niu na 100 g/ml, porcję, wartość procentową referencyjnych wartości spożycia) oraz prezentacji (nazwa składnika odżyw­czego, wartość numeryczna) można zastosować inne formy wyrażania informacji lub prezentację w postaci grafik czy symboli, pod warunkiem że: – opierają się one na rzetelnych, naukowo uzasadnionych bada­niach konsumenckich i nie wprowadzają konsumenta w błąd;
– ich opracowanie jest wynikiem konsultacji z szerokim spek­trum zainteresowanych grup;
–  mają na celu ułatwienie konsumentowi zrozumienia znacze­nia danej żywności dla zawartości energii i składników od­żywczych w diecie;
–  w przypadku innych form wyrażania informacji są one opar­te albo na zharmonizowanych referencyjnych wartościach spożycia określonych w załączniku XIII, albo – w przypadku ich braku – na ogólnie przyjętych zaleceniach naukowych dotyczących spożycia energii czy składników odżywczych;
– są one obiektywne i niedyskryminacyjne oraz
– nie stwarzają przeszkód dla swobodnego przepływu towarów.


•  Jakie produkty podlegają wyłączeniom?
Następujące produkty są zwolnione z wymogu przedstawia­nia obowiązkowej informacji o wartości odżywczej, z wyjąt­kiem przypadków, w których złożono oświadczenie żywienio­we lub zdrowotne:
1. produkty nieprzetworzone, które zawierają pojedynczy składnik lub pojedynczą kategorię składników;
2. produkty przetworzone, w przypadku których jedynym pro­cesem przetwarzania, jakim je poddano, jest dojrzewanie, i które obejmują pojedynczy składnik lub pojedynczą kate­gorię składników;
3. wody przeznaczone do spożywania przez ludzi, w tym wo­dy, których jedynymi dodanymi składnikami są dwutlenek węgla lub środki aromatyzujące;
4. zioła, przyprawy lub ich mieszaniny;
5. sól i substytuty soli;
6. słodziki stołowe;
7. ekstrakty kawy i ekstrakty cykorii, całe lub zmielone ziarna kawy oraz całe lub zmielone bezkofeinowe ziarna kawy;
8. napary ziołowe i owocowe, herbata, herbata bezkofeinowa, herbata instant czy rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, bezko­feinowa herbata instant czy rozpuszczalna lub ekstrakt herbaty, które nie zawierają innych dodanych składników niż środki aro­matyzujące, które nie zmieniają wartości odżywczej herbaty;
9. octy fermentowane i substytuty octu, w tym te, których jedynymi dodanymi składnikami są środki aromatyzujące;
10. środki aromatyzujące;
11. dodatki do żywności;
12. substancje pomocnicze w przetwórstwie;
13. enzymy spożywcze;
14. żelatyna;
15. składniki powodujące zestalanie się dżemów;
16. drożdże;
17. gumy do żucia;
18. żywność w opakowaniach lub pojemnikach, których naj­większa powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2;
19. żywność, w tym żywność wytwarzana ręcznie, dostarczana bezpośrednio przez wytwórcę małych ilości produktów konsu­mentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu deta­licznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego;
20. napoje alkoholowe (o zawartości alkoholu przekraczającej 1,2%);
21. żywność nieopakowana (o ile środki krajowe nie stanowią inaczej). W przypadku dobrowolnego przekazania informacji o wartości odżywczej należy przestrzegać przepisów dotyczących obo­wiązkowego etykietowania w zakresie wartości odżywczej.

Istnieją jednak następujące wyjątki:
–    w przypadku napojów alkoholowych informacja o warto­ści odżywczej nie jest obowiązkowa i można ją ograniczyć do podania wartości energetycznej. Nie wymaga się żadne­go określonego formatu;
–   w przypadku żywności nieopakowanej informację o warto­ści odżywczej można ograniczyć do podania wartości ener­getycznej oraz ilości tłuszczu, nasyconych kwasów tłusz­czowych, cukrów i soli. Informacje te można podać jedynie w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności, pod warunkiem ilościowego określenia porcji/jednostkowej ilości oraz liczby porcji/jednostkowych ilości.


• Jakich innych składników odżywczych mogą doty­czyć informacje?
Treść obowiązkowej informacji o wartości odżywczej można uzu­pełnić danymi o ilości jednego lub większej liczby z następują­cych składników:
a) kwasów tłuszczowych jednonienasyconych;
b) kwasów tłuszczowych wielonienasyconych;
c) alkoholi wielowodorotlenowych;
d) skrobi;
e) błonnika;
f) witamin i składników mineralnych (zob. także pkt 3.7 poniżej).


Kolejność prezentowanych informacji, w stosownych przypadkach, powinna być następująca:
•  wartość energetyczna;
• tłuszcz;
w tym:
– kwasy tłuszczowe nasycone,
– kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
– kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
• węglowodany;
w tym:
• cukry;
• alkohole wielowodorotlenowe;
• skrobia;
• błonnik;
• białko;
• sól;
• witaminy i składniki mineralne.


O ile pozwala na to miejsce, informację należy przedstawić w for­macie tabeli z uszeregowanymi wartościami liczbowymi. Format liniowy można stosować, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli. Informacje o składni­kach odżywczych należy podawać w „g” w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml, a dodatkowo w przeliczeniu na porcję lub jednostko­wą ilość żywności dla danego produktu. W przypadku żywności nieopakowanej informację o wartości odżywczej można podać je­dynie w przeliczeniu na porcję lub jednostkową ilość żywności.

• W jaki sposób określa się zawartość danego skład­nika odżywczego w środku spożywczym?
Podawane wartości są średnimi opartymi na analizie żywno­ści, obliczeniu na podstawie znanych lub rzeczywistych średnich wartości użytych składników lub ogólnie dostępnych i zaakcep­towanych danych.


• W jaki sposób można określić wartość energetycz­ną środka spożywczego?
Wartość energetyczną oblicza się z zastosowaniem następują­cych współczynników przeliczeniowych:
• węglowodany (z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych) 17 kJ/g – 4 kcal/g;
• alkohole wielowodorotlenowe 10 kJ/g – 2,4 kcal/g;
• białko 17 kJ/g – 4 kcal/g;
• tłuszcz 37 kJ/g – 9 kcal/g;
• salatrimy 25 kJ/g – 6 kcal/g;
• alkohol (etanol) 29 kJ/g – 7 kcal/g;
• kwasy organiczne 13 kJ/g – 3 kcal/g;
• błonnik 8 kJ/g – 2 kcal/g;
• erytrytol 0 kJ/g – 0 kcal/g.

• Czy informacje dotyczące zawartości składników odżywczych w środku spożywczym powinny odnosić się do żywności po przygotowaniu czy w postaci do-stępnej w sprzedaży?
Informacja o wartości odżywczej powinna odnosić się do żywno­ści w postaci dostępnej w sprzedaży, jednak zamiast tego i w sto­sownych przypadkach może się ona odnosić do żywności po przy­gotowaniu, pod warunkiem podania wystarczająco dokładnych instrukcji dotyczących przygotowania. W związku z tym możliwe jest podanie jedynie informacji o wartości odżywczej żywności po przygotowaniu dla takich produktów jak zupa w proszku.


• Kiedy można zastosować komunikat wskazujący, że zawartość soli wynika wyłącznie z obecności natu­ralnie występującego sodu?

Komunikat taki można zamieścić w pobliżu informacji o wartości odżywczej żywności, do której nie dodano soli, takiej jak mleko, warzywa, mięso i ryby. W przypadku gdy sól dodano podczas przetwarzania lub poprzez dodanie zawierających ją składni­ków, takich jak szynka, ser, oliwki, sardele itd., nie można za­mieścić wspomnianego komunikatu.


• Czy wartość energetyczną można podawać jedy­nie w „kcal”, jeżeli informacja o wartości odżywczej jest powtarzana w głównym polu widzenia na zasadzie dobrowolności?

Nie. Informację dotyczącą wartości energetycznej podaje się konsekwentnie, niezależnie od miejsca, w którym ją umiesz­czono, w kJ (kilodżulach) oraz kcal (kilokaloriach).


• Czy istnieje możliwość podawania na etykiecie za­wartości komponentów składników odżywczych po­dawanych na zasadzie dobrowolności, np. kwasów tłuszczowych omega-3 jako komponentów kwasów tłuszczowych wielonienasyconych?

Nie. Informacja o wartości odżywczej jest zamkniętą listą ograniczoną do wartości energetycznej i składników odżyw­czych, więc nie można jej uzupełniać żadną dodatkową infor­macją żywieniową.


• Czy w przypadku gdy produkt zawiera znikome ilo­ści składnika(-ów) odżywczego(-ych), których podanie jest obowiązkowe, lub ma znikomą wartość energe­tyczną, konieczne jest zamieszczenie tych składników odżywczych lub wartości energetycznej w tabeli war­tości odżywczej?

Nie, w przypadku gdy wartość energetyczna lub ilość składni­ka odżywczego jest znikoma, informację o zawartości danego składnika odżywczego można zastąpić komunikatem „zawiera znikome ilości…” bezpośrednio w pobliżu informacji o warto­ści odżywczej. W określeniu wartości znikomej ilości pomocny może być przewodnik w zakresie dopuszczalnych tolerancji.


• Jaką informację o wartości odżywczej można po­wtarzać na opakowaniu?
Niektóre elementy obowiązkowej informacji żywieniowej moż­na powtórzyć na opakowaniu, w głównym polu widzenia (przód opakowania), stosując jeden z następujących formatów:
– wartość energetyczna; lub
– wartość energetyczna, a także ilość tłuszczu, kwasów tłusz­czowych nasyconych, cukrów oraz soli. W odniesieniu do wspomnianej informacji powtórzonej stosu­je się zasady dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki (art. 13 ust. 2, załącznik IV). W przypadku powtórzenia informację o wartości odżywczej należy przedstawiać w formie wykazu o określonej i ograni­czonej treści. Żadne dodatkowe informacje nie mogą być za­mieszczane w ramach informacji o wartości odżywczej powtó­rzonej w głównympolu widzenia. W przypadku powtórzenia informację można podać jedynie w przeliczeniu na porcję/jednostkową ilość żywności (pod wa­runkiem, że porcję/jednostkową ilość żywności określono ilo­ściowo bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżyw­czej, a na opakowaniu podano liczbę porcji/jednostkowych ilości). Wartość energetyczną należy podać także w przelicze­niu na 100 g lub 100 ml.


• Czy w przypadku gdy informację o wartości odżyw­czej powtórzoną w głównym polu widzenia (na „przo­dzie opakowania”) wyrażono jako wartość procentową referencyjnych wartości spożycia, taką informację na­leży podać również w obowiązkowej informacji o war­tości odżywczej (z „tyłu opakowania”)?
Informacja o wartości odżywczej powtórzona w głównym po­lu widzenia (na przodzie opakowania) na zasadzie dobrowolno­ści może zawierać jedynie dane o wartości energetycznej lub o wartości energetycznej uzupełnione o zawartość tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów i soli. Wspomnia­ną informację należy także podać w obowiązkowej informa­cji o wartości odżywczej (z „tyłu opakowania”). Istnieje jednak możliwość wyrażenia wspomnianej informacji z przodu opakowa­nia jako wartości procentowej referencyjnych wartości spożycia (oprócz wartości bezwzględnych), mimo że tej formy wyrażania nie stosuje się w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej.

• Czym jest jednostkowa ilość żywności? Czy w celu określenia porcji można stosować piktogramy? Czy moż­na stosować symbol . lub ~ oznaczający „równy w przy­bliżeniu” w celu wskazania liczby porcji w opakowaniu?
Jednostkowa ilość żywności powinna być łatwo rozpoznawalna przez konsumenta, oznacza bowiem jednostkę żywności przezna­czoną do indywidualnej konsumpcji. Pojedyncza jednostkowa ilość żywności niekoniecznie odpowiada jednej porcji. Przykładowo kost­ka tabliczki czekolady może stanowić jednostkową ilość żywności, jednak porcję może stanowić więcej niż jedna kostka czekolady. W celu określenia porcji czy jednostkowej ilości żywności moż­na stosować symbole lub piktogramy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informowania o żywności jedynym wymogiem jest ła-twa rozpoznawalność oraz ilościowe określenie jednostkowej ilości żywności czy porcji na etykiecie. Znaczenie stosowanych symboli lub piktogramów musi być dla konsumenta jasne i nie może wpro­wadzać w błąd. Drobne różnice liczby jednostkowych ilości żyw­ności lub porcji w produkcie można sygnalizować, stosując sym­bol ≈ lub ~ przed liczbą porcji lub jednostkowych ilości żywności.

• Czy w celu przedstawienia składników odżywczych lub wartości energetycznej zamiast zapisu słownego można stosować same ikony?
Nie. Zarówno w przypadku obowiązkowych, jak i dobrowol­nych informacji o wartości odżywczej stosuje się określony format, zgodnie z którym wartość energetyczną oraz skład­niki odżywcze należy podawać w oznakowaniu za pomocą ich nazwy. Ogólna zasada, zgodnie z którą obowiązkowe informa­cje należy podawać, używając zapisu słownego i liczbowego, ma również zastosowanie w przypadkach, w których informa­cję o wartości odżywczej podaje się na zasadzie dobrowolno­ści. Piktogramy i symbole można stosować dodatkowo.


• Czy w przypadku gdy produkt przeznaczony jest do sprzedaży w więcej niż jednym państwie, informa­cja o wartości odżywczej może być podana w forma­cie wymaganym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, oprócz informacji o wartości odżywczej podanej zgod­nie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie informo­wania o żywności?

Nie. Informacja o wartości odżywczej podana w formacie wymaganym przez Stany Zjednoczone i Kanadę nie byłaby zgodna z wymogami UE, ponieważ zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne informacje muszą być zgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu 1169/2011. Takie etykietowanie mogłoby również wprowadzić konsumenta w błąd ze względu na inne współczynniki przeliczeniowe stosowane w Stanach Zjednoczonych w celu obliczania wartości energetycznej oraz ilości składników odżywczych.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporzą­dzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – cz II – grudzień 2016 r.

• Czy formy graficzne mogą być wykorzystane do zilu­strowania wartości liczbowej w wartości odżywczej?
Formy graficzne mogą być stosowane dodatkowo z numerami w celu zilustrowania ilości lub procentowej zawartości składni­ków odżywczych i/lub energii. Jednakże takie przedstawienie nie może zastąpić informacji podanych w liczbach i musi speł­niać wymogi określone w rozporządzeniu.

• Gdy ilość błonnika jest deklarowana na żywności niepaczkowanej, jakie inne elementy wartości odżyw­czej muszą być zamieszczone?
Jeżeli podmiot działający na rynku spożywczym jest zaintereso­wany deklarowaniem ilości błonnika w produkcie, musi podać peł­ną wartość odżywczą. Obejmuje to:
– wartość energetyczną; i
– ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglo­wodanów, cukrów, białka oraz soli. Gdy ilość jakiegokolwiek składnika odżywczego jest określona poprzez oświadczenie żywieniowe, ilość tego składnika odżyw­czego jest również zawarta w informacji o wartości odżywczej.


• Czy niżej wymienione produkty spożywcze są zwol­nione z wymogu zamieszczania obowiązkowych infor­macji o wartości odżywczej?

Mąka (np. mąka pszenna) – tak, z zastrzeżeniem poniższych kwalifikacji. Zwolnienie z wymogu zamieszczania obowiązko­wej wartości odżywczej dotyczy żywności nieprzetworzonej, która zawiera pojedynczy składnik lub pojedynczą katego­rię składników. Mąka, która nie zawiera żadnych dodanych składników (dodatki, witaminy, minerały) i która nie została poddana żadnemu procesowi przetwarzania innemu niż mie­lenie i łuskanie, jest uważana za produkt nieprzetworzony.

Ryż parboiled – nie jest zwolniony, gdyż przechodzi etap wstępnego gotowania, a zatem nie może być traktowany ja­ko żywność nieprzetworzona. Jednakże korzysta on ze zwol­nienia dla nieprzetworzonych produktów, które zawierają pojedynczy składnik lub pojedynczą kategorię składników.

Olej roślinny – nie jest zwolniony. Oleje roślinne to produk­ty przetworzone i dlatego nie mogą skorzystać ze zwolnie­nia dla produktów nieprzetworzonych, które zawierają po­jedynczy składnik lub pojedynczą kategorię składników.

Cukier – nie jest zwolniony. Cukier to produkt przetworzo­ny i dlatego nie może skorzystać ze zwolnienia dla produk­tów nieprzetworzonych, które zawierają pojedynczy skład­nik lub pojedynczą kategorię składników.

Octy fermentowane z dodatkiem soli – nie są zwolnione.

Sól jodowana – nie jest zwolniona.

Miód – zwolniony.

Zioła i przyprawy – zwolnione.

Środki aromatyzujące – zwolnione.

   
 

Zaokrąglanie wartości liczbowych w tabeli wartości odżywczej

Aby właściwie zaokrąglić wartości liczbowe składników od żywczych, należy wziąć pod uwagę inny dokument z grudnia 2012 r.: Wytyczne dla właściwych organów w sprawie kontro li zgodności z prawodawstwem u UE w odniesieniu do Rozpo rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumen tom informacji na temat żywności (…) oraz Dyrektywy Rady 90/496/EWG z 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania war tości odżywczej środków spożywczych i Dyrektywy 2002/46/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich od noszących się do suplementów żywnościowych w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wy mienionych na etykiecie. W tym dokumencie Komisji Europejskiej, w tabeli 4 okre ślono zasady zaokrąglania wartości liczbowych dotyczących składników odżywczych w tabeli. Zawartość energii powin no zaokrąglać się do najbliższego kJ lub kcal, czyli wartość całkowita bez miejsc po przecinku. W przypadku tłuszczu, węglowodanów, cukrów, białka, błonnika pokarmowego, po lioli i skrobi stosuje się różne sposoby zaokrąglania w zależno ści od zawartości składnika w produkcie na 100 g lub 100 ml, tj.: powyżej 10 g do najbliższej liczby całkowitej, pomiędzy 0,5 10 g do jednego miejsca po przecinku, jeżeli otrzymany wynik jest poza granicą oznaczalności lub ? 0,5 g w tabeli można deklarować 0 g lub < 0,5 g albo zastosować oświad czenie „znikoma ilość”.

 

 

 Wioletta Bogusz-Kaliś, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności i znakowania


Bieżące wydanie czasopisma

W czym tkwi fenomen bento cake? Co zagraża dziś najmocniej lodziarniom rzemieślniczym? Jakie nowinki pojawiły się na tegorocznych targach Sigep?

 • Wykup prenumeratę
 • Wspieraj twórczość

 • Zobacz więcej
  Bieżący numer

  Polecamy przeczytać   

  Drodzy Czytelnicy, wszystkie materiały na portalu Mistrz Branży są darmowe. Wspieramy tym rzemiosło, bo jest dla nas najważniejsze. Jeśli możecie, wspomóżcie również nasze dzieło wykupując prenumeratę lub przekazując cegiełkę na funkcjonowanie i rozwój. Z góry dziękujemy.

  wspieraj twórczość Mistrza Branży wspieraj twórczość Mistrza Branży
   


  Przejrzyj numer online lub pobierz PDF >>

  Drukowany numer dostępny w prenumeracie >>

  żytni IG niski indeks

  oprogramowanie dla piekarni

  Wypieki wegańskie puratos

  Lody MEC3

  Mistrz Branży

  Maszyny i urządzenia do produkcji