...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

  1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

dodano , Redakcja PS

Co to jest przedsiębiorstwo w rozumieniu prawa cywilnego (Notariusze dla Mistrza Branży)

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien swoje działania rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi pojęciami definiującymi przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czym w rozumieniu prawa cywilnego jest przedsiębiorstwo?

Definicja przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo w rozumie­niu kodeksu cywilnego jest zorganizo­wanym zespołem składników niemate­rialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodar­czej. Obejmując w całości różnorodne składniki, jest ono zatem zbiorem praw i elementów połączonych przez przedsię­biorcę w pewną uporządkowaną całość. Definicja zawarta w kodeksie cywilnym nie nawiązuje zatem do osoby właścicie­la. Przedsiębiorcy przysługuje natomiast prawo do przedsiębiorstwa, które można określić jako „własność przedsiębiorstwa”.

Skład przedsiębiorstwa
W skład przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie składniki niemajątkowe i ma­jątkowe powiązane ze sobą funkcjonalnie i przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.
Przedsiębiorstwo obejmuje w szczegól­ności:
1. oznaczenie indywidualizujące przedsię­biorstwo lub jego wyodrębnione części (na­zwa przedsiębiorstwa);
2. własność nieruchomości lub ruchomo­ści, w tym urządzeń, materiałów, towa­rów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3. prawa wynikające z umów najmu i dzier­żawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosun­ków prawnych;
4. wierzytelności, prawa z papierów war­tościowych i środki pieniężne;
5. koncesje, licencje i zezwolenia;
6. patenty i inne prawa własności prze­mysłowej;
7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8. tajemnice przedsiębiorstwa;
9. księgi i dokumenty związane z prowa­dzeniem działalności gospodarczej.


Wyliczenie to ma charakter przykładowy i nie oznacza, że przedsiębiorstwo musi zawierać w sobie wszystkie te elementy.
Analizując pojęcie przedsiębiorstwa na bazie kodeksu cywilnego, należy zaznaczyć, że przepisy nie nawiązują do najważniejszego składnika przed­siębiorstwa, jakim są jego pracownicy. Kwestie te reguluje kodeks pracy. Kla­sycznym przykładem ingerencji kodeksu pracy w przedsiębiorstwo jest przejęcie zakładu pracy przez inny podmiot, gdzie przewiduje się wstąpienie z mocy pra­wa nowego pracodawcy w stosunki pracy z pracownikami przejmowanego zakładu.

Czynność dotycząca przedsiębiorstwa
Skoro przedsiębiorstwo jest połączeniem zespołu składników materialnych i nie­materialnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, to dopuszczal­ne jest tym samym dokonanie czynności prawnych mających za przedmiot całe przedsiębiorstwo. Możliwe jest zatem zbycie przedsiębiorstwa (np. w formie umowy sprzedaży, darowizny czy zamia­ny), wydzierżawienie albo ustanowienie na nim użytkowania. Do dokonania ta­kich czynności niezbędna będzie wizyta w kancelarii notarialnej – na umowie do­tyczącej przedsiębiorstwa notariusz po­świadczy notarialnie podpisy stron tej umowy. W niektórych przypadkach, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą pra­wa do nieruchomości, niezbędne będzie sporządzenie aktu notarialnego.

Czynność prawna dotycząca przedsiębior­stwa obejmuje zatem wszystko, co wcho­dzi w jego skład, chyba że co innego wy­nika z treści czynności lub z przepisów szczególnych. Oznacza to, że strony np. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa mogą wyłączyć z niej jego określone składniki.

Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania przedsiębiorstwa
Należy wiedzieć, że w skład przedsiębior­stwa nie wchodzą długi związane z jego prowadzeniem. Nie oznacza to jednak, że osoba nabywająca przedsiębiorstwo nie odpowiada za takie długi. Otóż, zgodnie z przepisami kodeksu cywilne­go nabywca przedsiębiorstwa odpowia­da za długi tego przedsiębiorstwa soli­darnie, to jest razem ze zbywcą, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o nich, pomimo zachowania należytej staranno­ści (nie należy tego mylić z łatwością do­wiedzenia się). Oznacza to, że wierzyciel może żądać spłaty długów wynikających z prowadzenia tego przedsiębiorstwa od zbywcy i nabywcy oraz od każdego z nich z osobna. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłą­czyć ani ograniczyć.

Anna Krygier, notariusz w Pile

Notariusze dla „Mistrza Branży”
– cykl artykułów doty­czących spraw prawnych związanych z tworze­niem, organizacją, roz­wojem, przekształceniem i sukcesją w branżowej działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Cykl powstaje przy współpracy z no­tariuszami. Koordynator cyklu: dr Andrzej Rataj, notariusz w Poznaniu

Bieżące wydanie czasopisma

Zapraszamy do jesiennego wydania MB, w którym dr Józef Sadkiewicz namawia do wspierania polskich, ekologicznych producentów, dostosowywania technologii produkcji pieczywa do surowca i powrotu do dawnego smaku chleba. Podejmujemy też ważny temat aluminium w piekarstwie oraz zachęcamy do zmiany myślenia o opakowaniach na chleb.

Zobacz więcej
Bieżący numer

Polecamy przeczytać

Przejrzyj online Katalog reklam lub ściągnij na dysk (aktualny) PDF >>

Mistrz Branży

Maszyny i urządzenia do produkcji